committee

Prawa Kobiet i Równouprawnienie

Eliminacja dyskryminacji ze względu na płeć

Komisja jest odpowiedzialna za definiowanie, promowanie i ochronę praw kobiet w Europie i poza nią oraz za politykę równych szans. Obejmuje to walkę o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz traktowanie ich w pracy poprzez zapewnienie równowagi między pracą zawodową a czasem spędzanym z rodziną oraz wprowadzenie elastycznych warunków pracy, które obejmują różne rodzaje urlopów lub dostęp do placówek opiekuńczych.

Zajmuje się również horyzontalnym wdrażaniem zasady równości płci we wszystkich sektorach polityki UE, tworząc równe szanse w edukacji, zwiększając potencjał kobiet na obszarach wiejskich, pobudzając ICT i cyfryzację, stymulując przedsiębiorczość kobiet oraz zajmując się dobrostanem i zdrowiem kobiet.

Ogólne obawy Grupy EPL dotyczą różnic w wynagrodzeniach, niezależności ekonomicznej kobiet, ubóstwa kobiet, niedostatecznej reprezentacji kobiet w procesach decyzyjnych oraz handlu ludźmi i przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Opowiadamy się za całkowitą równością kobiet i mężczyzn pod względem wynagrodzeń i emerytur, a także rozwoju kariery w każdym państwie członkowskim.

Grupa EPL wzywa do podjęcia ukierunkowanych działań mających na celu zwiększenie stopy zatrudnienia kobiet w celu zwalczania utrzymującej się 11,5% różnicy w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn oraz wykorzystania pełnego potencjału kompetencji i umiejętności kobiet na rynku pracy. Podjęliśmy również wysiłki na rzecz zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zapewnić ochronę ofiar i karanie sprawców.

Kobieta uśmiecha się do kamery

więcej na temat