Grupa EPL aktywnie współpracuje ze wszystkimi frakcjami EPL w parlamentach każdego kraju UE. Wierzymy, że silny polityczny dialog z tymi frakcjami nie tylko pozwala UE lepiej odpowiadać obywatelom, ale także wzmacnia priorytety i inicjatywy Grupy w UE. Pracując razem, tworzymy lepsze prawa UE, zmniejszamy dystans do obywateli i w konsekwencji wzmacniamy Europejską demokrację.

Logo stosunków z parlamentami narodowymi

Nasza Grupa wierzy, że frakcje w parlamentach krajowych, będąc bliżej obywateli UE, są istotne dla demokracji w Europie. Dlatego wspieramy ich zaangażowanie w debaty polityczne UE.

W obszarach, w których UE nie ma wyłącznych kompetencji (obszary nieobjęte obecnie prawem UE), parlamenty narodowe zapewniają, że ewentualne prawodawstwo UE jest preferencyjne w stosunku do środków lokalnych lub krajowych, zgodnie z zasadą pomocniczości. Uważamy, że współpraca powinna koncentrować się na tym, co naszym zdaniem Europa powinna zrobić dla lepszej i bezpieczniejszej przyszłości dla europejskich obywateli.

Grupa EPL już dawno temu uznała znaczenie ciągłej debaty politycznej z frakcjami EPL w parlamentach narodowych w sprawach dotyczących Europy. Byliśmy pierwszą Grupą, która nawiązała formalne relacje tego typu, włączając parlamenty narodowe we wczesne fazy cyklu legislacyjnego. A ponieważ ważne jest, aby decyzje dotyczące przyszłości Europy podejmowali politycy i partie politycznie odpowiedzialni, a nie instytucje czy anonimowi biurokraci, te międzyparlamentarne spotkania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia solidnej podstawy przyszłej integracji europejskiej.

Regularnie organizujemy spotkania z wybranymi krajowymi parlamentarzystami z rodziny EPL, zapewniając kontakty między nimi i posłami do PE. Najważniejszymi ze spotkań międzyparlamentarnych są Szczyty Przewodniczących partii krajowych powiązanych z EPL. Inne spotkania obejmują Sieć ds. UE i Sieć Młodych Posłów.  

Summits of EPP Chairs

Szczyty gromadzą wszystkich przewodniczących klubów parlamentarnych EPL z parlamentów narodowych UE i z Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący spotykają się dwa razy w roku w Brukseli, aby wypracować wspólne stanowisko ws. perspektyw i priorytetów politycznych Grupy EPL oraz omówić bieżące kwestie europejskie. Jeśli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz komisarze europejscy należą do rodziny politycznej EPL, mogą oni zostać zaproszeni do udziału w szczytach.

Sieć ds. UE

Sieć ds. UE skupia posłów do PE z Grupy EPL oraz parlamentarzystów krajowych, którzy są rzecznikami swojej frakcji w kwestiach europejskich. Są to Przewodniczący lub wiceprzewodniczący krajowych komisji parlamentarnych zajmujących się sprawami UE lub rzecznicy przewodniczących grup parlamentarnych. Spotkania odbywają się regularnie. Ich celem jest szczegółowe omówienie bieżących kwestii politycznych, w sposób pozwalający na dalsze kształtowanie wzajemnego zrozumienia i doskonalenie współpracy.

Sieć Młodych Posłów

Sieć Młodych Posłów Grupy EPL składa się z posłów do parlamentów krajowych z rodziny EPL  i posłów do Parlamentu Europejskiego z Grupy EPL, nie starszych niż 40 lat w chwili ich wyboru. Sieć ta zainicjowała popularny program wymiany dla parlamentarzystów o nazwie Erasmus dla Młodych Posłów. Program pozwala młodym posłom z krajów UE spędzić czas z Grupą EPL, nawiązać nowe  kontakty i  poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej. Młodzi posłowie aktywnie uczestniczą w debatach na temat przyszłości Europy.

Outreach News