Misja


  • Działanie na korzyść wszystkich Europejczyków, w celu budowania bardziej ambitnej i pewnej siebie Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces; obrona zjednoczonej Europy, która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną.

  • Umieszczenie ludzi w centrum europejskiego projektu, wzmacniając europejską demokrację i odpowiedzialność jej instytucji; obrona europejskiego stylu życia, opowiadając się za zjednoczoną Europą opartą na wartościach ludzkiej godności, wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Wizja


Zjednoczona Europa, w której każda osoba jest w stanie zrealizować swój pełny potencjał. Bardziej sprawiedliwa, bardziej konkurencyjna i demokratyczna Europa, w której ludzie podróżują, pracują, prowadzą interesy, inwestują, uczą się od siebie nawzajem, kupują, sprzedają, współpracują i łączą siły. Pewna siebie Europa, która rozpoznaje swoją unikalną historię i dziedzictwo oraz broni swojego stylu życia. Silna Europa, która jest gotowa wzmocnić swoją globalną pozycję.

Wartości


  1. Cenimy ludzką godność, wolność i odpowiedzialność, równość i sprawiedliwość, solidarność i pomocniczość. Uznajemy wartości judeochrześcijańskie za nasz fundament i zobowiązujemy się do obrony wolności religii na całym świecie.

  2. Bronimy demokracji przedstawicielskiej, rozdziału władzy, praw człowieka i praworządności, przeciwstawiając się jakiejkolwiek formie totalitaryzmu, z jakiejkolwiek podstaw ideologicznych.

  3. Opowiadamy się za sprawiedliwym społeczeństwem, które zapewnia równe szanse i chroni uzasadnione interesy przyszłych pokoleń. Opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową opartą na wolności, odpowiedzialności i uczciwości, która promuje prywatne przedsiębiorstwa, obejmuje dobrobyt gospodarczy i nie pozostawia nikogo w tyle.

  4. Wierzymy w odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi, które zapewnia spełnienie uzasadnionych potrzeb i poprawia warunki życia wszystkich, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozwój, który chroni naszą planetę dla przyszłych pokoleń. Zachęcamy do stosowania nowych technologii oraz prowadzenia badań i innowacji mających na celu poprawę jakości życia.