Ekonomia, miejsca pracy i środowisko
Waluta euro: Stosy banknotów o nominałach 5, 10, 20 i 50 euro spiętrzone razem [nid:30050]
Komisje parlamentarne Sprawy Gospodarcze i Monetarne
3 kaski stoją na betonowej podłodze
Komisje parlamentarne Zatrudnienie i Sprawy Socjalne
Kobieta w kamizelce odblaskowej i kasku trzyma model turbiny wiatrowej
Komisje parlamentarne Przemysł, Badania Naukowe i Energia
Mężczyzna w kapeluszu patrzy na tablicę odjazdów na stacji kolejowej
Komisje parlamentarne Transport i Turystyka
FISC
Podkomisje Sprawy Podatkowe
Lekarz trzymający stetoskop, skupiający się na obiekcie
Podkomisje Zdrowie Publiczne

Realny wpływ na życie codzienne Europejczyków

Nasza grupa robocza ds. ekonomii, miejsc pracy i środowiska zajmuje się różnorodnymi sprawami, które mają wpływ na życie codzienne obywateli Unii. Zależy nam na tym, aby europejskie przedsiębiorstwa i gospodarka pozostały konkurencyjne. Zajmujemy się również ważnymi kwestiami związanymi z tworzeniem miejsc pracy, możliwościami gospodarczymi, badaniami naukowymi i innowacją. Ze względu na skutki pandemii COVID-19 zaczęliśmy skupiać się na zdrowiu i dążymy do tego, aby Europa była lepiej przygotowana do reagowania na obecne i przyszłe wyzwania zdrowotne. Priorytetowo traktujemy również kwestie związane ze zmianą klimatu, ochroną środowiska i jakością powietrza.

Ze względu na trwający konflikt na Ukrainie zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe i pracujemy nad przepisami weterynaryjnymi i innymi przepisami, zapewniającymi ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego, np. odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Nasza grupa robocza jest również odpowiedzialna za nadzór nad unią gospodarczą i walutową, regulacją wirtualnych aktywów, jednolitym rynkiem cyfrowym, a także nad naszym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także filarem socjalnym UE.

Patrząc w przyszłość, określiliśmy kilka priorytetów, które są kluczowe dla poprawy jakości życia obywateli Unii. Obejmują one dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie zależności od Chin i Indii w zakresie produkcji leków, walkę z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy, zwiększenie budżetu na badania i rozwój w ramach nadchodzącego programu ramowego w zakresie innowacji „Horyzont Europa”, a także wzmocnienie programu rozwoju przemysłu obronnego w obliczu trwającego konfliktu w Ukrainie.

Zależy nam na wprowadzeniu rzeczywistych i pozytywnych zmian w codziennym życiu Europejczyków.

Our position

Zwiększanie konkurencyjności Europy

Głęboko wierzymy w jednolity rynek europejski, ponieważ jest on niezbędny dla zwiększenia konkurencyjności Europy. Europa musi ukończyć tworzenie jednolitego rynku usług, jednocześnie realizując agendę cyfrową, aby osiągnąć pełny potencjał jako globalny lider na rynku cyfrowym.

Jednocześnie wspieramy dekarbonizację Europy, która nie doprowadzi do deindustrializacji. Europa musi zwiększyć konkurencyjność przemysłu, unikając przy tym nadmiernego obciążenia regulacyjnego przedsiębiorstw.

Europa musi również przemyśleć kwestię zaopatrzenia w energię. Zrównoważone i bezpieczne dostawy energii w przystępnej cenie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. Aby to osiągnąć, potrzebujemy bardziej kompleksowej europejskiej polityki energetycznej. Należy przyspieszyć inwestycje w energię odnawialną, wydajność energetyczną i infrastrukturę energetyczną, w tym inwestycje przewidziane w Planie Odbudowy dla Europy i planie REPowerEU, w szczególności w ramach projektów transgranicznych, aby zapobiec narażeniu gospodarki UE na kryzysy energetyczne w przyszłości.

Europa potrzebuje polityki pieniężnej, która utrzyma stabilność cen, ponieważ jest ona potężnym narzędziem w walce z inflacją.

Inwestowanie w przyszłość

Europa musi stworzyć środowisko przyjazne dla MŚP oraz zapewnić start-upom najlepsze warunki finansowe i prawne. Spółki i małe przedsiębiorstwa potrzebują dostępu do kredytów z podobnymi i przystępnymi stopami procentowymi, w tym poprzez nowoczesne instrumenty finansowe, takie jak kapitał wysokiego ryzyka, crowdfunding i obligacje projektowe, a także zamówienia publiczne i finansowanie na szczeblu unijnym i krajowym.

Domagamy się również unijnych ram umożliwiających przedsiębiorstwom większe inwestycje w badania i rozwój. Wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny na przykład dalej skupiać się na innowacji, inwestycji, miejscach pracy i wzroście w Europie. Europa musi dziś działać odpowiedzialnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia przyszłych pokoleń.

Wspieranie przyszłych pokoleń

Europejska gospodarka musi działać zgodnie z zasadą społecznej gospodarki rynkowej. Jest to model, który łączy podnoszenie świadomości społecznej z dynamicznymi zasadami rynku. W ostatnich dekadach zasady te zapewniły wszystkim potrzebującym obywatelom Unii wysoki poziom życia i świadczenia socjalne oraz zdrowotne. Zatrudnienie, wzrost i działalność gospodarcza to trzy filary społecznej gospodarki rynkowej.

Unia musi promować środki zapobiegawcze, aby wspierać zdrowie swoich obywateli, a w szczególności zachęcać ich do prowadzenia zdrowego stylu życia. Aby zmniejszyć obciążenie finansowe i socjalne wynikające z chorób niezakaźnych, takich jak rak, potrzebny jest skuteczny, wspólny wysiłek Unii.

Related Position Papers