committee

Prawa Człowieka

Prawa człowieka na pierwszym planie polityki

Unia Europejska jest zaangażowana we wspieranie demokracji i praw człowieka w swoich stosunkach zewnętrznych, zgodnie z jej podstawowymi zasadami wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności. Podkomisja ta jest odpowiedzialna za wspieranie Komisji Spraw Zag ranicznych w kwestiach związanych z prawami człowieka, ochroną mniejszości i promowaniem wartości demokratycznych w krajach trzecich w Europie i poza nią.

Promowanie praw człowieka

Zadaniem podkomisji jest monitorowanie specjalnych dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka, które UE nawiązała z państwami trzecimi. Każdego roku wysyła delegacje do miejsc w Europie i poza nią, aby monitorować sytuację w zakresie praw człowieka na miejscu i współpracować z szerokim spektrum zainteresowanych stron.

Od 1988 r. Parlament Europejski przyznaje doroczną Nagrodę im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli, aby uhonorować wysiłki na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności oraz przeciwko uciskowi i niesprawiedliwości. W ciągu 30-letniej historii nagrody Grupa EPL z dumą nominowała wielu laureatów, w tym w ostatnich latach Demokratyczną Opozycję w Wenezueli, kubańskich dysydentów, przedstawicieli na Białorusi i przedstawicieli Arabskiej Wiosny.

5 rąk tworzy okrąg

Recent activities

więcej na temat