committee

Práva žien a rodová rovnosť

Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia

Výbor je zodpovedný za vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v Európe i mimo nej a za politiku rovnosti príležitostí. Zahŕňa to boj za rovnosť mužov a žien na trhu práce a spôsob, akým sa s nimi na pracovisku zaobchádza, hľadaním rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom a zavedením pružných foriem organizácie práce, ktoré zahŕňajú rôzne druhy dovolenky alebo prístup k zariadeniam starostlivosti.

Zároveň sa zaoberá horizontálnym uplatňovaním zásady rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politiky EÚ, vytvorením rovnakých príležitostí vo vzdelávaní, posilnením potenciálu žien vo vidieckych oblastiach, podporou IKT a digitalizácie, stimulovaním podnikania žien a riešením kvality života a zdravia žien.

Hlavné obavy Poslaneckého klubu EĽS sa týkajú rozdielu v odmeňovaní, hospodárskej nezávislosti žien, chudoby žien, nedostatočného zastúpenia žien v rozhodovacom procese, obchodovania s ľuďmi a násilia páchaného na ženách a dievčatách. Podporujeme úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami z hľadiska miezd a dôchodkov, ako aj kariérneho postupu v každom členskom štáte.

Poslanecký klub EĽS žiada cielené opatrenia zamerané na zvýšenie zamestnanosti žien s cieľom bojovať proti pretrvávajúcemu 11,5 % rodovému rozdielu v zamestnanosti a využitie plného potenciálu kompetencií a zručností žien na trhu práce. Takisto vyvíjame úsilie v boji proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách s cieľom zabezpečiť ochranu obetí a potrestanie páchateľov.

iný relevantný obsah