committee

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Kaotame soolise diskrimineerimise

Komisjon vastutab naiste õiguste määratlemise, edendamise ja kaitsmise eest Euroopas ja mujal ning võrdsete võimaluste poliitika eest. See hõlmab võitlust meeste ja naiste võrdsuse eest tööturul ja võrdse kohtlemise eest töökohal, tasakaalustades töö- ja eraelu ning võttes kasutusele paindliku töökorralduse, mis hõlmab erinevaid puhkuseliike või juurdepääsu hoolekandeasutustele.

Samuti tegeleb naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon võrdõiguslikkuse põhimõtte horisontaalse rakendamisega kõikides ELi poliitikavaldkondades, luues võrdsed võimalused haridusele, tugevdades naiste potentsiaali maapiirkondades, edendades IKTd ja digitaliseerimist, ergutades naiste ettevõtlust ning tegeledes naiste heaolu ja tervishoiuga.

Euroopa Rahvapartei fraktsioon võitleb palgalõhega, naiste majandusliku sõltumatuse eest, naiste vaesuse, naiste alaesindatuse vastu otsuste tegemisel ning naiste ja tüdrukutega kauplemise ja nendevastase vägivallaga. Seisame meeste ja naiste täieliku võrdsuse eest seoses palkade ja pensionidega, samuti karjääri arendamisega kõikides liikmesriikides.

Nõuame sihtotstarbelisi meetmeid naiste tööhõive määra suurendamiseks, et visalt 11,5 % juures püsivat soolist tööhõivelõhet vähendada ning et naiste pädevuse ja oskuste potentsiaali tööturul täielikult rakendada. Samuti oleme suunanud oma jõupingutused võitlusesse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõigi vormide vastu, tagamaks, et ohvreid kaitstakse ja vägivallaaktide toimepanijad saavad karistada.

Muu seotud teave