committee

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Soolise diskrimineerimise kaotamine

Komisjonil on oluline roll naiste õiguste määratlemisel, edendamisel ja kaitsmisel Euroopas ja mujal asjakohaste võrdsete võimaluste poliitika kaudu. See hõlmab meeste ja naiste vahelise võrdsuse eest seismist tööturul ja selle tagamist, et naistel ja meestel oleks tööl võrdne kohtlemine, edendades õiget töö- ja eraelu tasakaalu ning võttes kasutusele paindliku töökorralduse, mis hõlmab erinevaid puhkuseliike või juurdepääsu hoolekandeasutustele.

Lisaks keskendub komitee soolise võrdõiguslikkuse edendamisele kõigis ELi poliitikavaldkondades, sealhulgas hariduses, pöörates erilist tähelepanu STEMile, IKT-le ja digisektorile. Samuti püütakse sellega suurendada naiste potentsiaali maapiirkondades, ergutada naiste ettevõtlust ning käsitleda naiste heaolu ja tervisega seotud küsimusi.

EPP fraktsiooni eesmärk on tagada, et igal naisel oleks võimalik elada ambitsioonikat ja täisväärtuslikku elu. Meie prioriteedid keskenduvad naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamisele, sealhulgas majandusliku sõltumatuse, digioskuste ja ettevõtlusoskuste arendamisele. Püüame kaotada soolise palgalõhe, tagades samal ajal naiste täieliku osalemise tööturul, võidelda naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla kõigi vormide, sealhulgas perevägivalla vastu ning kaotada sooline digilõhe.

Lisaks toetame Euroopa hooldusstrateegia edendamist, et tagada kõigile juurdepääs kvaliteetsetele hooldusteenustele.

Naine naeratab kaamerasse

Muu seotud teave