committee

Práva žen a rovnost pohlaví

Odstranění diskriminace na základě pohlaví

Výbor hraje zásadní úlohu při definování, prosazování a ochraně práv žen v Evropě i mimo ni, a to prostřednictvím příslušných politik rovných příležitostí. Prosazuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce a férové zacházení v zaměstnání, snaží se nalézt vhodnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým resp. rodinným životem, a prosazuje flexibilní pracovní režimy, které nabízejí různé druhy volna nebo přístup k zařízením péče o děti.

Výbor se také zaměřuje na podporu rovnosti žen a mužů ve všech oblastech činnosti EU, a to i ve vzdělávání. Usiluje mimo jiné o posílení potenciálu žen ve venkovských oblastech, podporu podnikání žen a řešení otázek souvisejících s kvalitou života a zdravím žen.

Skupina ELS usiluje o to, aby každá žena měla možnost rozvíjet své ambice vést naplněný život. Naše priority se zaměřují na posílení ekonomického postavení žen, především rozvoj ekonomické nezávislosti, digitálních dovedností a podnikatelských schopností. Usilujeme o odstranění rozdílů v odměnách žen a mužů a zároveň o plnou účast žen na trhu práce, bojujeme proti všem formám násilí na ženách a dívkách, včetně domácího násilí, a odstraňujeme rozdíly mezi pohlavími v používání digitálních technologií.

Zasazujeme se i o podporu evropské strategie v oblasti péče s cílem zajistit, aby všichni měli přístup ke kvalitním pečovatelským službám.

Žena se usmívá do kamery

Další informace

Detailní záběr na mladou ženu, která dělá gesto stop
news
Přečtěte si více
Sexuální násilí
opinion
Přečtěte si více
Woman reaching her hand out in attempt to protect herself
podcast
Přečtěte si více