committee

Práva žen a rovnost pohlaví

Odstranění diskriminace na základě pohlaví

Výbor odpovídá za definování, prosazování a ochranu práv žen v Evropě i mimo ni a za politiku rovných příležitostí. To zahrnuje boj za rovnost žen a mužů na trhu práce a způsob, jakým se s nimi zachází v práci, a to nalezením rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem a zavedením pružného uspořádání pracovní doby, které zahrnuje různé typy dovolené nebo přístup k pečovatelským zařízením.

Zabývá se také horizontálním prováděním zásady rovnosti žen a mužů ve všech odvětvích politiky EU, vytvářením rovných příležitostí ve vzdělávání, posilováním potenciálu žen ve venkovských oblastech, podporou informačních a komunikačních technologií (IKT) a digitalizace, podporou podnikání žen a dobrými životními podmínkami a zdravím žen.

Obecné obavy poslanců ELS se týkají rozdílů v odměňování, ekonomické nezávislosti žen, chudoby žen, nedostatečného zastoupení žen v rozhodovacím procesu, obchodování s lidmi a násilí páchaného na ženách a dívkách. Ve všech členských státech jsme zastánci úplné rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o mzdy a důchody, jakož i kariérní vývoj.

Poslanecký klub ELS požaduje cílená opatření zaměřená na zvýšení míry zaměstnanosti žen, která překlenou přetrvávající genderové rozdíly ve výši 11,5 % v zaměstnávání a umožní plně využít potenciálu žen a jejich schopnosti a dovednosti na trhu práce. Vyvinuli jsme také úsilí v boji proti všem podobám násilí na ženách a dívkách, abychom zajistili ochranu obětí a potrestání pachatelů.

 

Další informace