committee

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odprava diskriminacije na podlagi spola

Odbor je odgovoren za opredelitev, spodbujanje in zaščito pravic žensk v Evropi in zunaj nje ter za politiko enakih možnosti. To vključuje boj za enakost med moškimi in ženskami na trgu dela in njihovo obravnavo na delovnem mestu z vzpostavljanjem ravnovesja med poklicnim delom in družinskim časom ter uvajanjem prožnih oblik dela, ki vključujejo različne vrste dopusta ali dostop do storitev oskrbe.

Obravnava tudi horizontalno izvajanje načela enakosti spolov v vseh sektorjih politike EU, ustvarjanje enakih možnosti v izobraževanju, krepitev potenciala žensk na podeželju, spodbujanje IKT in digitalizacije, spodbujanje podjetništva žensk ter obravnavanje dobrega počutja in zdravja žensk.

Splošna zaskrbljenost Skupine EPP se nanaša na razlike v plačah, ekonomsko neodvisnost žensk, revščino žensk, premajhno zastopanost žensk pri sprejemanju odločitev ter trgovino z ljudmi in nasilje nad ženskami in dekleti. Zavzemamo se za popolno enakost med moškimi in ženskami glede plač in pokojnin ter poklicnega razvoja v vseh državah članicah.

Skupina EPP poziva k ciljno usmerjenim ukrepom za povečanje stopnje zaposlenosti žensk, da bi odpravili še vedno prisotno 11,5-odstotno vrzel v zaposlenosti med spoloma ter v celoti izkoristili potencial ženskih kompetenc in znanj na trgu dela. Prizadevamo si tudi za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti, da bi zagotovili zaščito žrtev in kaznovanje storilcev.

Ženska se nasmehne v kamero

Ostali povezani dokumenti