committee

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen

Valiokunta vastaa naisten oikeuksien määrittelemisestä, edistämisestä ja suojelemisesta Euroopassa ja sen ulkopuolella, ja lisäksi sen vastuulla on yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva politiikka. Se tarkoittaa muun muassa naisten ja miesten välisen tasa-arvon ajamista työmarkkinoilla ja työpaikalla luomalla tasapaino työ- ja perhe-elämän välille ja edistämällä joustavia työjärjestelyjä, kuten erilaisia vapaita ja lastenhoitopalvelujen saatavuutta.

Valiokunnan toimintaan kuuluu myös sukupuolten tasa-arvon periaatteen horisontaalinen täytäntöönpano kaikilla EU:n aloilla, minkä avulla luodaan yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa, parannetaan naisten mahdollisuuksia maaseutualueilla, lisätään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja digitalisaatiota ja edistetään naisten yrittäjyyttä sekä hyvinvointia ja terveyttä.

EPP-ryhmän yleinen huomio kohdistuu palkkaeroon, naisten taloudelliseen riippumattomuuteen ja köyhyyteen, naisten aliedustukseen päätöksenteossa sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan ihmiskauppaan ja väkivaltaan. Kannatamme naisten ja miesten täyttä yhdenvertaisuutta palkkojen ja eläkkeiden sekä urakehityksen osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

EPP-ryhmä vaatii kohdennettuja toimenpiteitä naisten työllisyysasteen nostamiseksi, jotta 11,5 prosentissa pysyttelevä sukupuolten välinen työllisyysero saadaan poistettua ja naiset voivat hyödyntää asiantuntemustaan ja ammattitaitoaan täysimääräisesti työmarkkinoilla. Olemme myös tukeneet kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muotojen torjumista sen varmistamiseksi, että uhreja suojellaan ja että syyllisiä rangaistaan.

Muu asiaa liittyvä sisältö