committee

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen

Komitea vastaa naisten oikeuksien määrittelystä, edistämisestä ja suojelusta Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä tasa-arvopolitiikasta. Tähän sisältyy naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla ja naisten kohtelu työpaikalla, mikä tapahtuu luomalla tasapaino ammatillisen työn ja perhe-elämän välille ja ottamalla käyttöön joustavia työjärjestelyjä, joihin sisältyy erilaisia vapaita tai hoitopalvelujen käyttömahdollisuuksia.

Siinä käsitellään myös sukupuolten tasa-arvon periaatteen horisontaalista täytäntöönpanoa kaikilla EU:n politiikan aloilla, yhtäläisten mahdollisuuksien luomista koulutuksessa, naisten mahdollisuuksien parantamista maaseutualueilla, tieto- ja viestintätekniikan ja digitalisaation edistämistä, naisten yrittäjyyden kannustamista sekä naisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamista.

EPP-ryhmän yleiset huolenaiheet liittyvät palkkaeroihin, naisten taloudelliseen riippumattomuuteen, naisten köyhyyteen, naisten aliedustukseen päätöksenteossa sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan ihmiskauppaan ja väkivaltaan. Kannatamme miesten ja naisten täydellistä tasa-arvoa palkkojen ja eläkkeiden sekä urakehityksen osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

EPP-ryhmä vaatii kohdennettuja toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan naisten työllisyysastetta, jotta voidaan torjua edelleen vallitseva 11,5 prosentin sukupuolten välinen ero työllisyydessä ja hyödyntää täysimääräisesti naisten työmarkkinoiden osaamista ja taitoja. Olemme myös pyrkineet torjumaan kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa varmistaaksemme, että uhreja suojellaan ja tekijöitä rangaistaan.

Nainen hymyilee kameralle

Muu asiaa liittyvä sisältö