committee

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Piste sukupuoleen perustuvalle syrjinnälle

Valiokunnalla on tärkeä rooli naisten oikeuksien määrittelemisessä, edistämisessä ja suojelemisessa Euroopassa ja sen ulkopuolella, mihin tarvitaan aihepiiriä koskevia yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkoja. Niihin lukeutuu muun muassa naisten ja miesten tasa-arvon ajaminen työmarkkinoilla ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistaminen työpaikoilla edistämällä oikeutta työ- ja yksityiselämän tasapainoon sekä ottamalla käyttöön joustavia työjärjestelyjä, joiden puitteissa tarjotaan erityyppisiä vapaita ja hoito- ja hoivapalveluja.

Valiokunta pyrkii lisäksi edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikilla EU:n politiikanaloilla, myös koulutuksessa, painottaen erityisesti LUMA-aineita, tieto- ja viestintätekniikkaa ja digitaalialaa. Haluamme myös tukea naisten mahdollisuuksia maaseutualueilla, kannustaa heitä yrittäjyyteen ja tarkastella heidän hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyviä kysymyksiä.

EPP-ryhmä on sitoutunut työskentelemään sen varmistamiseksi, että jokainen nainen saa elää elämää, jossa hän pystyy tavoittelemaan päämääriään ja joka tuottaa hänelle tyydytystä. Meille eräs keskeisimmistä osa-alueista on naisten taloudellinen voimaannuttaminen, johon sisältyy myös taloudellisen riippumattomuuden sekä digi- ja yrittäjyystaitojen kehittäminen. Tavoitteenamme on poistaa sukupuolten välinen palkkaero ja samalla varmistaa naisten täysimääräinen osallistuminen työmarkkinoille, taistella kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, myös perheväkivaltaa, vastaan ja poistaa sukupuolten välinen digitaalinen kahtiajako.

Puhumme myös eurooppalaisen hoito- ja hoivastrategian edistämisen puolesta, jotta varmistettaisiin laadukkaiden hoito- ja hoivapalvelujen saatavuus jokaiselle.

Nainen hymyilee kameralle

Muu asiaa liittyvä sisältö