committee

Moterų teisės ir lyčių lygybė

Diskriminacijos dėl lyties panaikinimas

Komitetas yra atsakingas už moterų teisių Europos Sąjungoje ir už jos ribų nustatymą, skatinimą ir apsaugą, taip pat už lygių galimybių politiką. Šių tikslų, be kita ko, siekiama kovojant už vyrų ir moterų lygybę darbo rinkoje ir vienodų sąlygų vyrams ir moterims užtikrinimą, nustatant profesinės veiklos ir su šeima praleidžiamo laiko pusiausvyrą ir sukuriant darbo sąlygas, kuriomis būtų numatytos įvairių rūšių atostogos arba galimybė naudotis priežiūros paslaugomis.

Komitetas taip pat sprendžia klausimus, susijusius su lyčių lygybės principo horizontaliuoju įgyvendinimu visuose ES politikos sektoriuose, lygių galimybių kūrimu švietimo srityje, moterų potencialo didinimu kaimo vietovėse, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skatinimu ir skaitmeninimu, moterų verslumo skatinimu ir problemų, susijusių su moterų gerove ir sveikata, sprendimu.

ELP frakcija daugiausia dėmesio skiria nevienodam darbo užmokesčiui, moterų ekonominei nepriklausomybei, moterų skurdui, nepakankamam moterų atstovavimui priimant sprendimus, taip pat prekybai žmonėmis ir smurtui prieš moteris ir mergaites. Pasisakome už tai, kad visose valstybėse narėse būtų visapusiška vyrų ir moterų lygybė atlyginimų ir pensijų, o taip pat – karjeros galimybių srityse.

ELP frakcija ragina taikyti tikslines priemones, skirtas moterų užimtumui didinti, siekiant kovoti su nuolat fiksuojamu 11,5 proc. vyrų ir moterų užimtumo skirtumu ir kad darbo rinkoje būtų kuo labiau išnaudojamos moterų kompetencijos ir įgūdžiai. Taip pat dėjome pastangas kovojant prieš visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites siekdami užtikrinti, kad aukos būtų apsaugotos, o kaltininkai – nubausti.

Kitas susijęs turinys