committee

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

Discriminatie op grond van geslacht uitbannen

De commissie is verantwoordelijk voor het definiëren, bevorderen en beschermen van vrouwenrechten in en buiten Europa, en voor een gelijkekansenbeleid. Dit omvat het vechten voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en hoe ze worden behandeld op het werk door een evenwicht te vinden tussen werk en gezinstijd en flexibele werkregelingen in te voeren die verschillende soorten verlof of toegang tot zorgfaciliteiten omvatten.

Het gaat ook over de horizontale implementatie van het principe van gendergelijkheid in alle beleidssectoren van de EU, het creëren van gelijke kansen in het onderwijs, het vergroten van het potentieel van vrouwen in plattelandsgebieden, het stimuleren van ICT en digitalisering, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap en het aanpakken van het welzijn en de gezondheid van vrouwen.

De algemene aandachtspunten van de PPE-Fractie zijn de loonkloof, de economische onafhankelijkheid van vrouwen, armoede onder vrouwen, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming en vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen en meisjes. Wij staan voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van lonen en pensioenen, evenals loopbaanontwikkeling, in elke lidstaat.

De EVP-Fractie roept op tot gerichte maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen om de aanhoudende genderkloof van 11,5% op de arbeidsmarkt te bestrijden en om het volledige potentieel van de competenties en vaardigheden van vrouwen op de arbeidsmarkt te benutten. We hebben ons ook ingezet voor de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes om ervoor te zorgen dat slachtoffers worden beschermd en daders worden gestraft.

Een vrouw lacht naar de camera

Andere gerelateerde inhoud