committee

Права на жените и равенство между половете

Премахване на дискриминацията, основана на пола

Комитетът отговаря за определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Европа и извън нея, както и за политиката на равни възможности. Това включва борба за равенство между мъжете и жените на пазара на труда и за отношението към тях на работното място чрез постигане на баланс между професионалната работа и времето, отделено за семейството, и въвеждане на гъвкави схеми на работа, които включват различни видове отпуск или достъп до заведения за грижи.

Той се занимава и с хоризонталното прилагане на принципа на равенство между половете във всички сектори на политиката на ЕС, като създава равни възможности в образованието, повишава потенциала на жените в селските райони, стимулира ИКТ и цифровизацията, насърчава предприемачеството сред жените и се занимава с благосъстоянието и здравето на жените.

Общата загриженост на Групата на ЕНП е свързана с разликата в заплащането, икономическата независимост на жените, бедността сред жените, недостатъчното представителство на жените в процеса на вземане на решения, както и с трафика и насилието срещу жени и момичета. Ние се обявяваме за пълно равенство между мъжете и жените по отношение на заплатите и пенсиите, както и на кариерното развитие във всяка държава-членка.

Групата на ЕНП призовава за целенасочени мерки, насочени към повишаване на равнището на заетост на жените, за да се преборим с продължаващата разлика в заетостта между половете от 11,5 % и да използваме пълния потенциал на компетенциите и уменията на жените на пазара на труда. Положихме усилия и в борбата с всички форми на насилие срещу жени и момичета, за да гарантираме, че жертвите са защитени, а извършителите - наказани.

Жена се усмихва на камерата

Друго свързано съдържание