committee

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Izskaust dzimumbalstītu vardarbību

Komitejai ir būtiska loma sieviešu tiesību definēšanā, veicināšanā un aizsargāšanā Eiropā un ārpus tās, pielietojot vienlīdzīgu iespēju politikas. Tas ietver vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanu darba tirgū un taisnīgas attieksmes nodrošināšanu darbā, panākot darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī ieviešot elastīgu darba režīmu, tajā skaitā dažāda veida atvaļinājumus vai piekļuvi aprūpes iespējām.

Turklāt komiteja koncentrējas uz dzimumu līdztiesības veicināšanu visās ES politikas jomās, tostarp izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot STEM, IKT un digitālajai nozarei. Tās mērķis ir arī palielināt sieviešu potenciālu lauku apvidos, stimulēt sieviešu uzņēmējdarbību un risināt jautājumus, kas saistīti ar sieviešu labklājību un veselību.

ETP grupa ir apņēmusies nodrošināt, lai ikvienai sievietei būtu iespēja dzīvot pilnvērtīgu un piepildītu dzīvi. Mūsu prioritātes ir vērstas uz sieviešu ekonomisko spēcināšanu, tostarp ekonomiskās neatkarības, digitālo prasmju un uzņēmējdarbības prasmju attīstību. Mēs cenšamies novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, vienlaikus nodrošinot sieviešu pilnīgu līdzdalību darba tirgū, apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tostarp vardarbību ģimenē, un novērst digitālo plaisu starp dzimumiem.

Tāpat, mēs atbalstām Eiropas Aprūpes stratēģijas izpratnes veicināšanu, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir piekļuve kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem.

A woman smiles at the camera