Svět je ve fázi hlubokých změn: digitalizace, globalizace, migrace, demografický vývoj, nové bezpečnostní problémy. Tyto změny ovlivnily i Evropu, a to až do té míry, že samotný evropský projekt je zpochybňován jak zvenku, tak zevnitř. Měřítko toho, jak bude Evropská unie posuzována, bude schopnost řešit tyto výzvy a zlepšit každodenní život lidí. Dosáhli jsme mimořádného pokroku v otázkách, které jsou pro Evropany důležité: zajištění našich hranic, boj proti terorismu, podpora investic a vytváření pracovních míst. Ale musíme zůstat ambiciózní - a to zůstaneme.

Bezpečné hranice

Cestovanie bez pasov v rámci EÚ je možné zaručiť len vtedy, ak v ktorejkoľvek chvíli vieme, kto prekračuje naše vonkajšie hranice. Vynakladali sme úsilie pri zabezpečovaní našich vonkajších hraníc EÚ, aby si Európania naďalej užívali slobody, na ktoré sú zvyknutí.


Boj proti terorizmu

Boli sme prvými politickými silami, ktoré pochopili naliehavosť posilňovania bezpečnostnej infraštruktúry Európy a pracujeme tak na zavedení opatrení na predchádzanie teroristických útokov a podporu integrácie, ako aj na boji proti radikalizácii.


Dostupná energia a boj proti klimatickým zmenám

Európa zohrávala vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Nesmieme stratiť dynamiku. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť našich spoločností a investovať do obnoviteľných zdrojov energie.

 


Inovácie

Európa sa musí opäť stať lídrom v oblasti inovácií a digitálnej revolúcie, ktorá už transformuje naše odvetvia a naše domácnosti. Európsky model inovácie však musí byť o tom, že ľudia vytvárajú nápady pre ľudí. Musí byť založená na hodnotách, nie na algoritmoch alebo autoritatívnych nariadeniach.


Investovanie do viacerých pracovných miest

Naše úsilie v boji proti hospodárskej kríze prostredníctvom zdravých verejných financií a štrukturálnych reforiem funguje. Teraz musíme investovať do tvorby pracovných miest, odstraňovať prekážky jednotného trhu, reformovať banky a zabezpečovať stabilné euro.


Ľudia v centre digitálnej ekonomiky

Vzhľadom na jej potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vynakladáme úsilie na vytvorenie prostredia, v ktorom sa môže rozvíjať digitálne hospodárstvo, priniesť spotrebiteľom širší výber a podporovať sociálne začlenenie.


Obrana EÚ

Vzhľadom na vznik hybridnej vojny, kybernetických útokov, nových foriem terorizmu a šírenia jadrových zbraní Európa čelí svojej najväčšej hrozbe od studenej vojny. Európa musí vyrásť a prestať počítať s pomocou USA pre vlastnú bezpečnosť.


Podpora pre našich poľnohospodárov

Zaviazali sme sa k posilneniu udržateľnej, konkurencieschopnej a spravodlivej SPP (spolocnej poľnohospodárskej politike), aby naši poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe kvalitných potravín za spravodlivých podmienok a aby sme mohli zachovať naše jedinečné vidiecke oblasti.


Pomáhať malým podnikom, aby boli úspešné

MSP (malé a stredné podniky) riadia naše hospodárstvo, vytvárajú pracovné miesta a prinášajú na trh nové produkty a služby. Chceme zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ nespôsobovali prekážky a aby získali finančné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby "sa rozbehli" a rozširovali sa.


Príležitosti pre mladých Európanov

Chceme posilniť pozíciu mladých podnikateľov v budúcnosti, investovať do vzdelávacích programov, ktoré ich naučia zručnosti potrebné na rozvíjajúcom sa trhu práce, a odstrániť prekážky, ktoré bránia novým inovačným nápadom dostať sa na trh.


Spravodlivá dohoda pre Európu

Európsky spôsob života sa stretáva s novými výzvami: hospodárskou súťažou založenou na nízkych sociálnych a environmentálnych normách v tretích krajinách, zmenám v spôsobe, akým pracujeme vďaka digitálnej evolúcie, praktikami daňových únikov. Sociálna trhová ekonomika vie stále najlepšie reagovať na tieto výzvy.


Voľný a spravodlivý obchod

1 zo 7 pracovných miest v EÚ závisí od obchodu s vonkajším svetom. Sme pevne odhodlaní otvoriť mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu, zmierniť chudobu a vytvoriť príležitosti pre Európanov.

publications 19.02.2019

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS k mezinárodnímu obchodu

EU zaujímá v oblasti volného a spravedlivého...


Poziční dokumenty

STANOVISKO 19.02.2019

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS k mezinárodnímu obchodu

EU zaujímá v oblasti volného a spravedlivého...

STANOVISKO 16.10.2018

Bezpečnost lidí je pro nás prvořadá

Evropané se musí cítit bezpečně Žijeme ve světě změn, ve kterém se...

STANOVISKO 18.04.2018

Inovujme Evropu! Do centra inovací stavíme lidi

Evropa se musí probudit Zatímco v 80. a 90. letech to byl zejména...

STANOVISKO 01.03.2018

Naše euro: Stabilní, stimulující, úspěšné

Evropští občané právem očekávají a požádují...

Naše postoje

Economy, jobs & environment working group image

Právní záležitosti a vnitřní věci

Legal & home affairs working group image

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Foreign affairs working group image

Zahraniční věci

NAHORU