122194
PRIORITY

Solidarita: Európa, ktorá spája ľudí

Predstavujeme si Európu s obnoveným duchom solidarity medzi jej národmi, ktorá túto víziu prenesie za svoje hranice. Chceme Európu, ktorá sa stará o všetkých a chráni najzraniteľnejších členov našej spoločnosti. Jedinečný prístup EĽS spája snahu o konkurencieschopnosť a hospodárske príležitosti so silným zmyslom pre sociálnu solidaritu a zodpovednosť. Solidarita nie je prekážkou, ale motorom rastu: jedno bez druhého nedokáže existovať. Veríme v Európu, ktorá spolupracuje, zahŕňa všetkých, ponúka najlepšie podmienky na založenie rodiny, vytvára pracovné miesta, posilňuje postavenie našej mládeže, žien a rodín a poskytuje najlepšie možné pracovné prostredie pre podniky, pričom od každého žiada, aby prispel svojím spravodlivým dielom. Chceme Európu, ktorá mení rozdielne záujmy na mosty a konflikty na solidaritu.

Solidarita: Európa, ktorá spája ľudí

Chrániť

 • Náš európsky sociálny model, vymedzený v európskom pilieri sociálnych práv, ktorý chráni naše sociálne trhové hospodárstvo, finančnú stabilitu a fungujúci sociálny štát, prispôsobuje sa demografickým zmenám a prepája hospodársky rast so sociálnou solidaritou.
 • Najzraniteľnejších členov našej spoločnosti a zabezpečiť, aby ich opatrovatelia boli informovaní prostredníctvom európskej stratégie v oblasti starostlivosti, jednak v záujme podpory opatrovateľov, jednak v záujme toho, aby bolo o ľudí, ktorí sú príjemcami starostlivosti alebo potrebujú pomoc, čo najlepšie postarané.
 • Spravodlivosť v našej Únii vďaka spravodlivému jednotnému digitálnemu trhu, na ktorom technickí giganti, ktorí profitujú z európskych spotrebiteľov, tiež prispejú svojím dielom prostredníctvom digitálnej dane, ktorá sa má použiť ako súčasť vlastných zdrojov Európy.
 • Zdravie našich detí: všetci musia mať prístup k najlepšej liečbe a najkvalitnejším liekom bez ohľadu na to, kde v Európe žijú. Chceme dať naším výskumníkom možnosti, aby vymysleli najúčinnejšie liečebné postupy, a poskytnúť správne stimuly na vývoj liekov na ojedinelé ochorenia a liekov na pediatrické použitie vytvorením skutočnej európskej siete pre pediatrické klinické skúšanie. Vďaka spolupráci môžeme zachraňovať detské životy.
 • Budúcnosť našej mládeže a detí na základe „testu vplyvu na mládež a deti“, ktorý sa bude uplatňovať pri všetkých právnych predpisoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby európske zákony rešpektovali záujmy mladých ľudí a práva detí a podporovali blaho našich najmladších občanov.
 • Prostredníctvom preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým sa po jeho schválení bude uznávať postavenie osoby so zdravotným postihnutím vďaka spoločnej európskej definícii, na základe čoho budú mať osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ rovnaké práva.

Vytvoriť

 • Nový pakt pre medzigeneračnú spravodlivosť vrátane testu vplyvu všetkých právnych predpisov EÚ na mládež a starších ľudí. Chceme chrániť našich starších občanov a podporovať zdravé starnutie, aby seniori zostali aktívnymi členmi spoločnosti, a zároveň umožniť našej mládeži, aby mala svetlú budúcnosť. Na zabezpečenie blaha starších občanov chceme vytvoriť posilnené siete a inovatívne štruktúry, ktoré poskytnú najlepšiu starostlivosť, ale aj bojovať proti sociálnemu vylúčeniu.
 • Spoločnú iniciatívu pre demografické politiky prostredníctvom spoločných usmernení na podporu členských štátov v boji proti úniku mozgov a návrate mozgov domov, s dôrazom na mladých ľudí a v záujme riešenia nedostatku pracovných síl.
 • Akčný plán EÚ pre duševné zdravie s cieľom zabezpečiť, aby všetci európski občania boli informovaní o psychologickej podpore a mohli ju využívať, najmä v ťažkých časoch, v ktorých žijeme.
 • Skutočné únijné jednotky civilnej ochrany prepojené so strategickými zásobami potravín, liekov a zdravotníckeho vybavenia v duchu solidarity s cieľom predchádzať katastrofám v členských štátoch a pomáhať im vyrovnať sa s nimi. V tomto rámci chceme vytvoriť operačné európske jednotky hasičov, ktoré by sa rýchlo aktivovali vždy, keď bude členský štát v núdzi.
 • Nové vlastné zdroje EÚ na financovanie ďalších veľkých európskych projektov a na zabezpečenie toho, aby splácanie prostriedkov z Fondu obnovy neviedlo k škrtom v programoch EÚ a nezostalo na pleciach našej mládeže. Len so silným a flexibilným rozpočtom EÚ dokážeme podporiť potreby ľudí a prispôsobiť sa súčasným a budúcim výzvam.
 • Plne európske poštové služby v záujme obmedzenia nákladov na doručovanie zásielok v celej Európe. Pre občanov a naše podniky by malo byť poslanie balíka do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ také jednoduché ako na vnútroštátnej úrovni.

Posilniť

 • Práva našich pracovníkov v digitálnom veku na základe európskej záruky pre pracovníkov v rámci digitálneho trhu s cieľom posilniť naše sociálne štáty, postavenie odborových zväzov a zabezpečiť kvalitné pracovné miesta v celej Európe.
 • Európsky boj proti nezamestnanosti na základe skúseností z pandémie ochorenia COVID-19 a pripravenosti opätovne aktivovať nástroj SURE v podmienkach podobnej krízy. Posilniť aj Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie.
 • Európske rodiny vďaka politikám, ktoré pomôžu mladým párom začať spoločný život, umožnia rodičom nájsť správnu rovnováhu medzi ich profesionálnou kariérou a rodinnými povinnosťami pri cenovo dostupnej starostlivosti o deti a zabezpečia, aby deti trávili dostatok kvalitného času so svojimi rodičmi.
 • Solidaritu v rámci klimatickej transformácie rozšírením Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom pomôcť našim regiónom podporovať občanov pri realizácii potrebných investícií do izolácie ich príbytkov, zmene ich dopravných prostriedkov a ich spotrebiteľských návykov.
 • Európsku politiku súdržnosti: nemali by existovať občania prvej a druhej kategórie. Preto chceme posilniť regionálne investície prostredníctvom rozpočtu EÚ s cieľom odstrániť hospodárske, sociálne a územné rozdiely. Chceme tiež podporovať európsky plán pre vidiecke oblasti.
 • Náš spoločný európsky azylový systém (CEAS) prostredníctvom výraznejšie spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty EÚ, najmä pokiaľ ide o prijímanie a prerozdeľovanie žiadateľov o azyl a utečencov, aby sa zmiernil tlak zo strany štátov prvého vstupu.
 • Naše partnerstvo s africkým kontinentom prostredníctvom vzájomne prospešnej stratégie EÚ – Afrika s cieľom podporiť obchod, investície, tvorbu pracovných miest, reagovať na environmentálne výzvy, zaistiť potravinovú bezpečnosť, riešiť základné príčiny migrácie, zabezpečiť efektívnosť pomoci a uľahčiť trvalý mier a bezpečnosť.