Pasaule atrodas dziļu pārmaiņu posmā: digitalizācija, globalizācija, migrācija, demogrāfiskā attīstība, jauni drošības izaicinājumi. Šīs pārmaiņas ir ietekmējušas arī Eiropu, Eiropas projektu. Mēs esam panākuši progresu jautājumos, kas attiecas uz eiropiešiem: mūsu robežu nodrošināšana, cīņa pret terorismu, ieguldījumu veicināšana un darbavietu radīšana.

Atbalsts mūsu zemniekiem

Mēs esam apņēmušies stiprināt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un taisnīgu KLP, lai mūsu lauksaimnieki varētu turpināt ražot kvalitatīvu pārtiku un lai mēs varētu saglabāt mūsu unikālās lauku teritorijas.


Brīva un godīga tirdzniecība

1 no 7 ES darbavietām ir atkarīga no tirdzniecības ar ārpus ES. Mēs esam stingri apņēmušies izveidot atvērtu, daudzpusēju brīvas un taisnīgas tirdzniecības sistēmu, lai mazinātu nabadzību un radītu iespējas eiropiešiem.

publications 19.02.2019

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi...


Cilvēki digitālās ekonomikas centrā

Apzinoties izaugsmes un darbavietu radīšanas potenciālu, lai radītu vidi, kurā digitālā ekonomika var attīstīties, piedāvāt patērētājiem plašāku izvēli un veicināt sociālo integrāciju.


Cīņa pret terorismu

Mēs bijām pirmie politiskie spēki, lai saprastu steidzamību stiprināt Eiropas drošības infrastruktūru, strādājot gan, lai ieviestu pasākumus, lai novērstu teroristu uzbrukumus, gan veicinātu integrāciju, apkarojot radikalizāciju.


Drošas robežas

Pasažieru brīvu pārvietošanos ES var garantēt tikai tad, ja mēs zinām, kas to šķērso. Mēs esam vadījuši ES centienus nodrošināt mūsu ārējās robežas, lai eiropieši turpinātu baudīt brīvības, kuru viņi ir pieraduši.


ES aizsardzība

Līdz ar kiberuzbrukumu, jaunu terorisma formu un kodolieroču rašanos, Eiropai ir lielākais drauds kopš aukstā kara. Eiropai ir jānostiprina savu drošību.


Godīgs darījums Eiropai

Eiropas dzīves veids saskaras ar jauniem izaicinājumiem: konkurence, kuras pamatā ir zemi sociālie un vides standarti trešās valstīs, mūsu darba attīstība, ko rada digitālā attīstība, nodokļu izvairīšanās prakse. Sociālā tirgus ekonomika joprojām ir vislabākā situācija, lai reaģētu uz šiem jautājumiem.


Iespējas jaunajiem eiropiešiem

Mēs vēlamies iedrošināt nākotnes jaunos uzņēmējus, ieguldīt izglītības programmās, kas viņiem iemācīs nepieciešamās prasmes mainīgajā darba tirgū un novērsīs šķēršļus, lai tirgū nonāktu jaunas novatoriskas idejas.


Inovācijas

Eiropai atkal jākļūst par līderi inovācijās un digitālajā revolūcijā, kas jau pārveido mūsu rūpniecības nozares un mūsu mājsaimniecības. Bet Eiropas inovāciju modelim jābūt balstītam uz vērtībām, nevis uz algoritmiem.


Investīcijas un vairāk darbavietu

Ir paveiktas daudzas lietas, lai  cīnītos pret ekonomikas krīzi, izmantojot stabilas valsts finanses un strukturālās reformas. Tagad mums jāiegulda darbavietu radīšanā, novēršot šķēršļus vienotajam tirgum, reformējot bankas un nodrošinot stabilu eiro.


Palīdzēt mazajiem uzņēmumiem

MVU veicina mūsu ekonomiku, radot darba vietas un piedāvājot tirgū jaunus produktus un pakalpojumus. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ES tiesību akti neradītu šķēršļus un lai saņemtu nepieciešamo finansējumu  biznesa "uzsākšanai" un paplašināšanai.


Pieejama enerģija un cīņa pret klimata pārmaiņām

Eiropa ir bijusi vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām. Mēs nedrīkstam zaudēt. Mums jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus nodrošinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju un ieguldot atjaunojamos enerģijas avotos.


Pozīciju dokumenti

POZĪCIJU DOKUEMNTS 19.02.2019

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 16.10.2018

Iedzīvotāju drošība pirmajā vietā

Eiropiešiem ir jājūtas droši Mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē. Līdzšinējie sabiedrotie...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 18.04.2018

Inovēt Eiropā! Mēs izvirzām cilvēkus inovācijas centrā

Eiropai ir jārīkojas Ja 80tajos un 90tajos gados pasaule galvenokārt izmainījās...

POZĪCIJU DOKUEMNTS 01.03.2018

Mūsu eiro: stabils, stimulējošs un veiksmīgs

Eiropas pilsoņi pamatoti gaida un pieprasa eiro, kas sasniedz mērķi. Eiro izveide bija svarīgs...

Par ko mēs iestājamies

Economy, jobs & environment working group image

Tieslietas & iekšlietas

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbi& vide

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

TOP