Meie prioriteedid

Maailm on sügavate muutuste faasis: digitaliseerimine, globaliseerumine, ränne, demograafiline areng, uued julgeolekuprobleemid. Need muutused on mõjutanud ka Euroopat nii, et Euroopa projekti üle kaheldakse nii sise-kui välismaal. Kahtlustele vastab EL võime väljakutsetega toime tulla ja inimeste igapäevaelu parandamine. Oleme saavutanud erakordset edu eurooplaste jaoks olulistes küsimustes: piiride kindlustamine, terrorismivastane võitlus, investeeringute suurendamine ja töökohtade loomine. Kuid me peame jääma ambitsioonikaks - ja töö jätkub.

EL-i kaitse

Hübriidsõda, küberrünnakud, uute terrorivormide tekkimine ja tuumarelvade levik kujutab Euroopale suurimat ohtu pärast külma sõda. Euroopa peab täiskasvanuks saama ja lõpetama enda turvalisuse arvestamisel Ameerika Ühendriikidega.

No result

Euroopale õiglane tehing

Euroopalik eluviis seisab silmitsi uute väljakutsetega: kolmandate riikide madalate sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega seotud konkurents, meie tööviisi muutvad digitaalsed arengud, maksudest kõrvalehoidmise praktikad. Sotsiaalne turumajandus on endiselt kõige parem viis sellele reageerimiseks.

No result

Inimesed digitaalmajanduse südames

Pidades silmas majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali, juhime jõupingutusi, et luua keskkond, kus digitaalmajandus võib edeneda, pakkudes tarbijatele laiemaid valikuvõimalusi ja edendada sotsiaalset kaasatust.

No result

Investeeringud töökohtade loomiseks

Meie jõupingutused majanduskriisi vastu võitlemiseks usaldusväärse riigi rahanduse ja struktuurireformide kaudu on toiminud. Nüüd peame investeerima töökohtade loomiseks, ühtse turu takistuste kõrvaldamiseks, pankade reformimiseks ja stabiilse euro tagamiseks.

No result

Meie talupidajate toetamine

Me oleme pühendunud jätkusuutliku, konkurentsivõimelise ja õiglase ühise põllumajanduspoliitika tugevdamisele, et meie põllumajandustootjad saaksid jätkata kvaliteetse toidu tootmist õiglastel tingimustel ja et saaksime säilitada oma ainulaadsed maapiirkonnad.

No result

Taskukohane energia ja võitlus kliimamuutuse vastu

Euroopa on võtnud kliimamuutuse vastases võitluses juhtrolli. Me ei tohi seda käest lasta. Peame vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, tagades samal ajal meie ettevõtete konkurentsivõime ning investeerima taastuvatesse energiaallikatesse.

No result

Turvalised piirid

Passivaba reisimine ELis on võimalik ainult siis, kui teame koguaeg, kes meie välispiiri ületatavad. Oleme juhtinud ELi jõupingutusi meie välispiiride kindlustamisel, et eurooplased saaksid nautida vabadusi, millega nad on harjunud.

No result

Uuenduslikkus

Euroopa peab taas haarama juhtpostisiooni innovatsioonis ja digitaalrevolutsioonis, mis juba mõjutavad meie tööstusi ja majapidamisi. Kuid Euroopa innovatsioonimudel peab olema suunatud ideede ellu viimiseks inimeste hüvanguks. See peab põhinema väärtustel, mitte algoritmidel või autoritaarsel korraldusel.

No result

Vaba ja õiglane kaubandus

1 ELi 7 töökohast sõltub kaubandusest välismaailmaga. Oleme kindlalt pühendunud avatud ja mitmepoolsele vabale ja õiglasele kaubandussüsteemile, et leevendada vaesust ja luua eurooplastele võimalusi.

No result

Väikeste ettevõtete edu soodustamine

VKEd juhivad meie majandust, loovad töökohti ja toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Me tahame tagada, et ELi õigusaktid ei oleks neile takistuseks ja et nad saaksid alustamiseks rahastust.

No result

Võimalused noortele eurooplastele

Me tahame anda noortele tulevikuettevõtjatele võimaluse investeerides haridusprogrammidesse, mis õpetavad neile vajalikke oskusi areneval tööturul ja eemaldades takistused uute uuenduslike ideede turule toomisel.

No result

Võitlus terrorismi vastu

Oleme esimene poliitiline jõud, kes mõistis Euroopa julgeolekuinfrastruktuuri tõhustamise vajadust. Töötasime, et kehtestada meetmed nii terrorirünnakute ennetamiseks kui integratsiooni soodustamiseks ning radikaliseerumise vastu võitlemiseks.

No result

Meie seisukohad

Flags of Ukraine and the European Union
valjaanded 05.04.2022

ERP fraktsiooni poliitikasuunad: viivitamatu reageerimine Venemaa jätkuvale sissetungile Ukrainasse ja agressioonile Ukrainas

24. veebruaril 2022. aastal, kui Venemaa alustas Ukraina vastu provotseerimata ja põhjendamatut sõda ja agressiooni, mis on rahvusvaheline kuritegu, muutus järsult geopoliitiline tegelikkus Euroopas. Ukraina on seni näidanud üles uskumatult suurt vastuseisu ja vastupidavust ega ole lasknud Venemaal saavutada oma esialgseid sõjaeesmärke. Euroopa Liit reageeris kiiresti ja otsustavalt, kehtestades enneolematud sanktsioonid Venemaa ja tema kaasosalise Valgevene suhtes. Kõik analüüsid viitavad sellele, et sõda saab olema pikk. Sellepärast tuleb valu, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa režiimile juba tekitab, veelgi suurendada, et aidata sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Peamised poliitilised tegevussuunad:   EL ja liikmesriigid tarnivad relvi ning aitavad Ukrainal end ise kaitsta. EL peaks rohkem kasutama Euroopa rahutagamisrahastut ja kõiki muid võimalikke vahendeid, et aidata relvatarnetega. Rünnakute eest põgenevatele tsiviilisikutele tuleb tagada ohutud humanitaarkoridorid ja tugevdada ELi humanitaarabivõrgustikke Ukrainas (kütus, toit, ravimid, energiageneraatorid ja mobiilsed linnakud). Samuti tuleb avada rohelised maismaakoridorid, et varustada Ukrainat kõigega, mida on vaja põllumajandustootmise suurendamiseks (nt pestitsiidid, väetised), ning viia Ukrainast välja kõik põllumajandustooted, mida on veel võimalik eksportida. Nüüd on aeg kehtestada uusi sanktsioone:   nõuame, et kehtestataks viivitamatu täielik embargo Venemaa nafta, söe, tuumkütuse ja gaasi impordi suhtes, lõpetataks täielikult Nord Stream 1 ja 2 ning esitataks kava, kuidas jätkata ELi energiavarustuskindluse tagamist lühikeses perspektiivis; Venemaa pangad, kes osalevad nafta- ja söekaubanduses, tuleb ka SWIFT-süsteemist tuleks välja arvata; liikmesriigid ei tohiks lubada ühessegi ELi sadamasse laevu, mille viimane või järgmine sadamakülastus on Venemaal. Meie taristut ei või kasutada sõjamasina käigus hoidmiseks; liikmesriigid peaksid oma riigis resideeruvad Venemaa saadikud välja saatma, et jätta oma territooriumile võimalikult vähe Venemaa diplomaate; Valgevene vastu suunatud sanktsioonid peavad peegeldama Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, et kõrvaldada võimalikud lüngad, mis võimaldavad Putinil kasutada Lukašenko abi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks (näiteks pankade ja naftatoodete ekspordi puhul); tuleb kehtestada teisesed sanktsioonid kõigile üksustele, kes aitavad Venemaa ja Valgevene režiimidel sanktsioonidest kõrvale hoida; mõned riigid on võtnud seisukoha toetada Putini režiimi ja agressiooni või neid mitte hukka mõista ning sellel peavad olema tagajärjed; sanktsioonid tühistatakse alles siis, kui viimane okupatsioonivägede sõdur lahkub Ukraina territooriumilt vastavalt Ukraina põhiseadusjärgse valitsusega sõlmitud kokkuleppele. Ukraina kandidaatriigi staatus: pärast Ukraina poolt 28. veebruaril 2022. aastal esitatud ametlikku ELi liikmeks astumise taotlust ning Euroopa Ülemkogu 10.–11. märtsi kohtumise järeldusi, milles leiti, et Ukraina kuulub meie Euroopa peresse, peaksid Euroopa institutsioonid tegema tööd selle nimel, et täita lubadus anda Ukrainale viivitamata kandidaatriigi staatus, et ka vältida Ukraina ja selle kodanike õiguspäraste püüdluste langemist praegu esinevate vaenulike nõudmiste ohvriks. Lisaks peaksid institutsioonid töötama selle nimel, et integreerida Ukraina kiiremini ELi ühtsele turule, järgides valemit „kõik peale institutsioonide“ ja assotsieerimislepingut. Tuleb luua Marshalli plaani taoline fond Ukraina ülesehitamiseks pärast sõda. See sõnum annab ukrainlastele lootust. Fond peab olema rikkalik ja seda peavad rahastama EL, liikmesriigid ning teised rahastajad, lisaks peab see sisaldama Venemaa poolt sõjakahjude hüvitamiseks makstavaid reparatsioone, sealhulgas sanktsioonide tõttu rahvusvahelise õiguse kohaselt konfiskeeritud/arestitud Venemaa varasid. Putinit ja Lukašenkat tuleb nimetada „sõjakurjategijateks“. Nõuame rahvusvahelise õiguse raames kohtumenetlusi, et uurida kõiki tegusid, mida õiguslikult käsitatakse sõjakuriteona, ja esitada nende eest süüdistus. Putingi-järgne Venemaa – peame tegema Venemaa rahvaga koostööd. Peame näitama, et EL on valmis toetama tulevast demokraatlikku Venemaad. Venemaa opositsioonil on praegu raskusi oma töö jätkamisega – mitte ainult Putini repressioonide, vaid ka lääne sanktsioonide mõju tõttu. Opositsioon peab teadma, et oleme valmis kutsuma demokraatliku ja vastutustundliku Venemaa taas rahvaste kogukonda.   ...

valjaanded 10.02.2022

ERP fraktsiooni seisukoht Aafrika kohta

Vastastikku kasuliku partnerluse juhtum Aafrika on ja jääb ELi peamiseks partneriks. Naaberkontinentidena seovad meid ü...

valjaanded 07.07.2021

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME