Kaip mes dirbame

Europos Parlamento (EP) nariai jungiasi į politines frakcijas pagal savo politines pažiūras. Iš septynių politinių grupių, esančių šios kadencijos Europos Parlamente, ELP frakcija yra didžiausia ir seniausia. 

View of the European Parliament building in Brussels

 

Europos Parlamente

Pagrindinė ELP frakcijos veikla Europos Parlamente yra teisėkūros darbas. Didžioji dalis teisėkūros veiklos vykdoma Parlamento specializuotuose komitetuose, kurie rengia, taiso ir priima teisės aktų pasiūlymus ir ataskaitas. Mūsų nariai yra atstovaujami šiuose parlamentiniuose komitetuose, kuriuose nemažai jų užima vadovaujančias pozicijas (jų skaičius proporcingas mūsų frakcijos dydžiui).

Būdami didžiausia politinė frakcija parlamente, mes turime daugiau galimybių nei bet kuri kita frakcija, ne tik formuoti politinę darbotvarkę bet ir laimėti svarbiausius balsavimus. Pažymėtina, kad nuo 1999 m.mes laimėjome daugiau balsavimų nei bet turi kita frakcija kas mėnesį vykstančiose EP plenarinėse sesijose.

Europos liaudies partijoje

Skirtingai nei mūsų frakcijos, pagrindinė Europos liaudies partijos (ELP) veikla yra kurti ilgalaikes politines platformas, būti Europos centro dešiniosios pakraipos politikams pagrindine ryšių palaikymo priemone ir politiniu ES nepriklausančių Europos šalių partijų ramsčiu. ELP reguliariai rengia suvažiavimus, į kuriuos susirenka ELP šeimai priklausančių partijų narių, nacionalinių vyriausybių ir organizacijų, pavyzdžiui, ELP frakcijos atstovai, aptarti politinę programą ir suformuoti ELP politinę nuomonę.

Prieš kiekvieną Europos Vadovų Tarybos susitikimą ELP partiją atstovaujantys valstybių ir vyriausybių vadovai susirenka aptarti Europos Vadovų Tarybos darbotvarkės ir suderinti politinių pozicijų. Šiuose ELP viršūnių susitikimuose taip pat dalyvauja ir ELP lyderiai iš ES nepriklausančių šalių. Jie turi galimybę betarpiškai aptarti aktualius klausimus su kolegomis iš kitų Europos šalių.

ELP frakciją sudaro į Europos Parlamentą išrinkti ELP atstovai. ELP frakcija aktyvi visose ELP veiklos srityse ir turi savo atstovų visuose pagrindiniuose partijos organuose – suvažiavime, politinėje asamblėjoje ir prezidiume.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
EP nariai ELP frakcijos posėdžių salėje
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Mūsų darbo grupės

EP komitetų temos yra plataus masto. Atsižvelgdami į tai, mes organizuojame savo darbą komitetuose pagal darbo grupes. Šios darbo grupės suformuluoja aukšto lygio koordinuotą ELP poziciją EP balsavimams dėl ataskaitų ir rezoliucijų parlamentiniuose komitetuose ir plenarinėse sesijose.

Pirmiausia, ELP frakcija parengia ELP poziciją komiteto lygmeniu. Tuomet, prieš kiekvieną plenarinę sesiją susirenka darbo grupės. Jose mūsų nariai svarsto ataskaitas, rezoliucijas ir kitus dokumentus, pagal savo konkrečią darbo sritį, ir parengia bendrą ELP frakcijos politinę liniją, kuria turės vadovautis artimiausios EP plenarinės sesijos balsavimuose.

Mūsų keturios darbo grupės, kurių kiekvienai vadovauja vienas iš mūsų pirmininko pavaduotojų, suskirstytos į šias prioritetines sritis: ekonomika, darbo vietos ir aplinkos apsauga; teisės ir vidaus reikalai; biudžetas, žemės ūkis ir regioninis finansavimas; ir užsienio reikalai.

Frakcija

 • Vadovauja pirmininkas
 • Susideda iš pirmininko, 10 pirmininko pavaduotojų, biuro ir asamblėjos

Santykiai su ne ES šalimis

 • Mūsų strateginius ES išorės santykių prioritetus kuruoja už konkrečius regionus atsakingi pirmininko pavaduotojai
 • Šiais prioritetais nariai vadovaujasi dirbdami tarpparlamentinėse delegacijose

Tarpparlamentinės delegacijos

 • Frakcijos narių yra visose tarpparlamentinėse delegacijose
 • Kai kurie nariai yra delegacijų pirmininkai ar jų pavaduotojai
 • Pastaraisiais metais tarpparlamentinių delegacijų vaidmuo darosi vis svarbesnis – jos, iš esmės, veikia kaip tam tikra parlamentinės diplomatijos forma, plėtoja Parlamento tarptautinius santykius su konkrečia šalimi arba regiono šalių grupe

ELP frakcijos pirmininkas Manfred Weber vadovauja mūsų frakcijai. ELP frakcijos nariai 2014 m. birželio 4 d. išrinko jį pirmininku dviejų su puse metų kadencijai, su galimybe pratęsti. Taigi, prezidiumas, biuras ir darbo grupės talkininkauja jam įvairiais Europos Parlamente nagrinėjamais klausimais.

Mūsų prezidiumą sudaro mūsų pirmininkas ir dešimt pirmininko pavaduotojų, kurie vadovauja darbo grupėms ir kitoms parlamentinėms veikloms. Prezidiumas atsakingas už vadovavimą mūsų nariams plenarinių posėdžių metu ir atstovavimą mūsų frakcijai už Parlamento ribų.

Mūsų biurą sudaro prezidiumas kartu su nacionalinių delegacijų vadovais ir kitais frakcijos nariais, užimančiais tam tikras pareigas Europos Parlamente (išsamus sąrašas pateiktas mūsų tvarkos taisyklėse). Mūsų biuras yra atsakingas už pasirengimą Parlamento plenarinėms sesijoms. Jis atkreipia dėmesį į frakcijai svarbiausius klausimus, atsižvelgdamas į mūsų nacionalinių delegacijų požiūrį.

Frakcijos asamblėja yra aukščiausias ELP frakcijos organas, ją sudaro visi frakcijos nariai. Asamblėja priima sprendimus visais Europos Parlamente ar už jo ribų svarstomais politiniais klausimais, renka frakcijos tarybą, steigia frakcijos darbo grupes ir sprendžia dėl narių paskyrimo į frakcijai skirtas vietas Europos Parlamento organuose.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Pirmininkas
 • Manfred Weber
B
Prezidiumas
 • Pirmininkas
 • Dešimt pirmininko pavaduotojų
C
Biuras
 • Prezidiumas
 • Nacionalinių delegacijų vadovai
 • Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai, priklausantys frakcijai
 • Frakcijai priklausantys EP komitetų pirmininkai
 • EP komitetuose Frakcijos koordinatoriai
 • ELP pirmininkas ir generalinis sekretorius, jei jie yra ir EP nariai
 • Kiekvienai nacionalinių delegacijų narių dešimčiai skiriamas papildomas narys
D
Frakcijos asamblėja
 • Visi frakcijos nariai
 • Frakcijos nariai yra taip pat ir savo nacionalinių delegacijų nariai
 • Ji skirstoma į Frakcijos nacionalines delegacijas
E
Mūsų sekretoriatas
 • Generalinis sekretorius, septyni direktoriai ir frakcijos darbuotojai
 • Užtikrina sklandų Frakcijos darbą
 • Atlieka administracines ir sekretoriato pareigas

Jūsų šalies EP narių naujienos

Pasirinkite savo šalį ir sekite savo EP narių naujienas:

Toliau nurodytos šalys neskelbia turinio jūsų kalba. Pasirinkite šalį, jei norite sekti naujienas anglų arba nacionaline (-ėmis) kalba (-omis):