Jak pracujeme

Poslanci Evropského parlamentu se sdružují do poslaneckých klubů podle své politické příslušnosti. Klub ELS je ze sedmi stávajících poslaneckých klubů tím největším a nejstarším.

View of the European Parliament building in Brussels

 

V Evropském parlamentu

Hlavní činnost klubu ELS v Evropském parlamentu je legislativní práce. Činnost Evropského parlamentu je založena na práci specializovaných výborů, které připravují, pozměňují a přijímají legislativní návrhy a zprávy. Naši poslanci působí v těchto parlamentních výborech a vykonávají v nich řadu vedoucích rolí na základě velikosti našeho klubu v Evropském parlamentu.

Jako největší z politických klubů v Evropském parlamentu se nacházíme v nejvýhodnější pozici pro určování politického programu a během hlasování o zásadních návrzích. Od roku 1999 jsme nejúspěšnější ze všech poslaneckých klubů v prosazování svých pozic během hlasování.

S Evropskou lidovou stranou

Narozdíl od poslaneckého klubu je jádrem činnosti Evropské lidové strany (ELS) je vytvářet dlouhodobé politické platformy, sloužit jako ústřední kontaktní místo pro politiky evropských středopravých sil a působit jako opěrný politický bod pro strany v evropských státech, které nejsou členy EU. ELS pravidelně pořádá sjezdy, na kterých se zástupci členských stran, národních vlád a organizací, jako je poslanecký klub ELS, setkávají a diskutují o politickém programu a určují politické směřování ELS.

Hlavy států a předsedové vlád patřící do ELS se scházejí před každým zasedáním Evropské rady, aby projednali program jednání a sladili své politické postoje. Tyto summity ELS jsou tak místem, kde je možné diskutovat aktuální otázky s evropskými protějšky.

Poslanecký klub sdružuje ty poslance zvolené do Evropského parlamentu, kteří patří do rodiny ELS. Klub ELS je zastoupen ve všech hlavních strukturách strany ELS: na sjezdech, politickém shromáždění a v předsednictvu.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Poslanci v zasedací místnosti poslaneckého klubu ELS
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Naše pracovní skupiny

Výbory Evropského parlamentu se zabývají širokým rozsahem témat. Organizujeme proto naši práci ve výborech do pracovních skupin. Ty vytvářejí koordinované pozice ELS na vysoké úrovni ke zprávám a usnesením, o kterých Evropský parlament hlasuje ve výborech nebo na plenární úrovni.

Poslanecký klub ELS nejprve připraví svoji pozici na úrovni výborů. Na zasedáních pracovních skupin před každým plenárním zasedáním poslanci diskutují o zprávách, usneseních a dalších bodech v oblasti politik spadajících pod jednotlivé pracovní skupiny. Jejich cílem je vytvořit jednotnou pozici, kterou ELS zaujme během hlasování na následujícím plenárním zasedání parlamentu.

Čtyři pracovní skupiny, kterým předsedá jeden z našich místropředsedů jsou vytvořeny podle našich hlavních priorit: hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí, právní záležitosti a vnitřní věci, rozpočet zemědělství a strukturální politiky, zahraniční záležitosti.

Poslanecký klub

 • Vedený předsedou
 • Tvořený předsedou, 10 místopředsedy, výborem a shromážděním poslaneckého klubu

Vztahy nad rámec EU

 • Naše strategické priority pro zahraniční věci jsou vedeny místopředsedy zodpovědnými za jednotlivé regiony
 • Tato struktura řídí práci našich poslanců v meziparlamentních delegacích

Meziparlamentní delegace

 • Poslanci našeho klubu zasedají ve všech meziparlamentních delegacích
 • Někteří jako předsedové a místopředsedové
 • Role meziparlamentních delegací se během let stává čím dál, tím více důležitou. Vytvářením vztahů parlamentu s třetími zeměmi nebo s uskupeními třetích zemí se delegace stávají nástrojem parlamentní diplomacie.

Poslaneckému klubu ELS předsedá Manfred Weber. Předseda klubu ELS je volen na období dva a půl roku a do funkce může být zvolen opakovaně. Manfred Weber byl zvolen předsedou 4. června 2014. Předsednictvo, výbor a pracovní skupiny asistují předsedovi v řadě otázek řešených v Evropském parlamentu.

Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů, kteří předsedají našim pracovním skupinám a dalším parlamentním aktivitám. Předsednictvo odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních a zastupuje klub navenek.

Výbor se sestává z předsednictva, vedoucích národních delegací a dalších poslanců klubu zastávajících funkce v Evropském parlamentu (přehled naleznete v Jednacím řádu). Výbor odpovídá za strategická a politická rozhodnutí a za přípravu na plenární zasedání, v jejímž rámci zdůrazňuje otázky, které jsou pro klub z hlediska jednotlivých národních delegací.

Shromáždění je nejvyšším orgánem poslaneckého klubu ELS a sestává ze všech jeho členů. Shromáždění přijímá rozhodnutí o všech politických záležitostech projednávaných v Evropském parlamentu i mimo něj, volí předsednictvo klubu, sestavuje jeho pracovní skupiny a rozhoduje o obsazení uvolněných funkcí v orgánech Evropského parlamentu vyhrazených pro členy klubu ELS.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Předseda
 • Manfred Weber
B
Předsednictvo
 • Předseda
 • Deset místopředsedů
C
Výbor
 • Předsednictvo
 • Vedoucí národních delegací
 • Místopředsedové a kvestoři parlamentu z poslaneckého klubu ELS
 • Předsedové výborů patřící do klubu ELS
 • Koordinátoři klubu ELS ve výborech parlamentu
 • Předseda a generální tajemník strany ELS, pokud je zároveň poslancem Evropského parlamentu
 • Jeden poslanec delegovaný na každých deset poslanců v národní delegaci
D
Shromáždění klubu
 • Všichni poslanci klubu
 • Poslanci se setkávají také v rámci svých národních delegací
 • A v klubu jsou organizováni podle národních delegací
E
Náš sekretariát
 • Generální tajemník, sedm ředitelů a zaměstnanci poslaneckého klubu
 • Zajišťuje plynulé fungování klubu
 • Pověřen administrativními úkoly

Zprávy od vašich místních europoslanců

Zvolte vaši zemi a sledujte zprávy od vašich místních europoslanců:

Níže uvedené země nepublikují obsah ve vašem jazyce.