Nasze stanowisko w sprawie

Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami, takimi jak: bezrobocie, migracja czy silna konkurencja w skali światowej, spotęgowana przez utratę zaufania Europy do zdolności politycznych w zakresie dostarczania rozwiązań. Grupa EPL chce wyposażyć UE w skuteczny program reform dla przyszłości Europy, który zapewni UE możliwość sprostania nadchodzącym wyzwaniom. Wzrostowi i miejscom pracy muszą towarzyszyć starania o odzyskanie zaufania obywateli. Europa jest kontynentem wartości i ludzkiej godności. Musimy bronić naszego społecznego modelu w obliczu globalnej konkurencji, jednocześnie będąc w stanie sprostać wyzwaniom demograficznym.

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

W dalszym ciągu opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową jako najlepszą drogą do tworzenia miejsc pracy i innowacji przy jednoczesnym zachowaniu naszych wysokich standardów społecznych i środowiskowych. Musimy dokończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, opracować nowe sposoby ograniczenia emisji i zapewnić energię po przystępnej cenie.

Sprawy prawne & wewnętrzne

Musimy poprawić nasze bezpieczeństwo, lepiej kontrolując nasze granice, zapewniając azyl potrzebującym i przygotowując się do walki z cyberprzestępczością. Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się musi być chronione, a my musimy nadal wprowadzać środki zapobiegające terroryzmowi.

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Budżet UE nie powinien opierać się wyłącznie na składkach krajowych - Europa musi być w stanie finansować swoje priorytety w perspektywie długoterminowej i z dodatkowymi środkami. Nasza polityka rolna wymaga odpowiedniego finansowania i nowych metod, aby być wydajną i zrównoważoną.

Sprawy zagraniczne

Musimy wzmocnić naszą umiejętność mówienia jednym głosem na poziomie globalnym, aby osiągnąć nasze cele: pokój i bezpieczeństwo, otwarty i wielostronny handel oraz łagodzenie ubóstwa. Musimy nadal promować prawa człowieka i demokrację w naszych stosunkach z krajami trzecimi.

Stanowiska

No result