Osiągnięto porozumienie w sprawie pierwszego unijnego prawa dotyczącego przemocy wobec kobiet

06.02.2024 18:24

Osiągnięto porozumienie w sprawie pierwszego unijnego prawa dotyczącego przemocy wobec kobiet

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Kobiety mówiące "Stop"

"Dzisiejsze porozumienie w sprawie pierwszego w historii unijnego prawa dotyczącego zwalczania przemocy wobec kobiet stanowi historyczny moment dla praw kobiet w Europie" - powiedziała Frances Fitzgerald, wiceprzewodnicząca Grupy EPL i główna negocjatorka Parlamentu w sprawie nowego prawa.

"Dzięki temu historycznemu porozumieniu, cyberprzemoc wobec kobiet zostanie zakazana w całej UE. Przepisy te stanowią kluczowy krok naprzód w zakresie ochrony kobiet przed zbyt powszechnymi nadużyciami cyfrowymi, z jakimi się dziś spotykają" - podkreślił Fitzgerald.

"Zgodnie z nowymi przepisami, kobiety w całej Europie nie będą już musiały obawiać się nieautoryzowanego rozpowszechniania ich intymnych zdjęć, w tym deepfake'ów, w Internecie. Nieumyślne udostępnianie takich zdjęć będzie uznawane za przestępstwo podlegające karze, sygnalizując istotną zmianę w dziedzinie ochrony kobiet w Internecie" - powiedział Fitzgerald.

Dyrektywa ta zmusi państwa członkowskie UE do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie karania różnych form przemocy wobec kobiet, w tym cyberstalkingu. Ustanawia ona minimalne standardy w zakresie jednolitego traktowania tych przestępstw w całej UE.

Fitzgerald wyraził zarówno dumę, jak i rozczarowanie wynikiem negocjacji: "Świętując poczynione postępy, musimy przyznać, że prawo nie zawiera kompleksowych środków, na które wielu liczyło, w szczególności włączenia gwałtu do prawodawstwa. Jest to głęboko rozczarowujące" - stwierdził Fitzgerald. "Wina leży po stronie tych państw członkowskich, zwłaszcza Francji i Niemiec, które sprzeciwiały się włączeniu tej kwestii".

Posłanka Nathalie Colin-Oesterlé, negocjatorka Grupy EPL ds. prawa w parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, ubolewa, że przepisy zostały zredukowane do "połowy prawa". "Obecnie, przy restrykcyjnej definicji gwałtu w niektórych państwach członkowskich, w tym we Francji, jest bardzo niewiele skutecznych skarg. Problemem jest poszerzenie zakresu dowodu".

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat