committee

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatą paversti Europos prioritetu.

Nuolat raginome sukurti Europos sveikatos sąjungą, kuri būtų tikrai naudinga ES piliečiams. Šis pakomitetis padeda mums priartėti prie šio tikslo.

Daugiausia dėmesio skiriame ES sveikatos politikos stiprinimui, vaistų ir medicinos prietaisų trūkumui, ligų gydymui ir prevencijai, tiekimo grandinės atsparumui ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kad ES būtų geriau pasirengusi būsimoms sveikatos krizėms.

Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad Europos pacientai galėtų gauti vaistų už prieinamą kainą ir laisvai judėti ES.

Taip pat kontroliuojame Europos vaistų agentūros ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro darbą.

Pakomitetis nagrinėja su teisėkūros procedūra nesusijusius dokumentus. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas lieka atsakingas už pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų nagrinėjimą ir balsavimą.

Gydytojas, laikantis stetoskopą ir sutelkęs dėmesį į objektą

Kitas susijęs turinys

2 / 2