Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

Kasdienio europiečių gyvenimo keitimas iš esmės

Mūsų Ekonomikos, darbo vietų ir aplinkos apsaugos darbo grupė nagrinėja plačiai apimančius klausimus: pradedant Ekonominės ir pinigų sąjungos ES ateitimi, euro ir finansinio stabilumu, baigiant energijos tiekimu, klimato politika, aplinkos apsauga ir oro kokybe. Vieningos skaitmeninės rinkos, telekomunikacijų, mokslo ir plėtros, paramos VMĮ klausimai, ES socialinis ramstis bei maisto sauga taip pat patenka į šios darbo grupės sritį.

Mes visuomet buvome pokyčių, kurie buvo reikšmingi daugelyje sričių, iniciatoriai. Mes panaikinome Europos Sąjungoje judriojo tarptinklinio ryšio mokestį.  Mes sutelkėme beveik 200 milijardų eurų privačių investicijų Europoje ir sukūrėme daugiau nei 300 tūkstančių darbo vietų, pasinaudodami Europos strateginių investicijų fondu (ESIF). Mes dėjome visas pastangas, kad būtų įkurta Europos gynybos sąjunga – užtikrinome 500 milijonų eurų ES finansavimą bendriems moksliniams tyrimams gynybos srityje.

Mūsų ateities užmojai ne mažiau platūs ir svarbūs; jų tarpe: pertvarkyti eurozoną, padidinti mokslui ir plėtrai skiriamas biudžeto lėšas artimiausioje bendrojoje mokslo ir inovacijų programoje („Horizon Europe“) bei sustiprinti pramonės apsaugos programą.

Pirmininkas

Esther de LANGE

Komitetai, priklausantys šiai darbo grupei

Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga

Tvarios Europos kūrimas Mūsų darbotvarkėje labai daug dėmesio skiriama kovai su klimato kaita. Žvelgiant i&sca...

COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai

Specialusis COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties ir rekomendacijų a...

Ekonomikos ir pinigų politika

Ekonomikos augimo skatinimas siekiant kurti daugiau darbo vietų Šis komitetas aukštu lygiu siekia skatinti ekonomikos ...

FISC

Mokesčiai

Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto įsteigtas Mokesčių (FISC) pakomitetis nagrinės su mokesčiais susijusius klausimus. PPE frakcija tikisi, kad svarb...

Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika

Europos Sąjungos parengimas kitai inovacijų bangai Komitetas taip pat atsakingas už mokslinių tyrimų politiką, įskai...

Transportas ir turizmas

Daugiau investicijų ir mažiau taršos Šis komitetas visų pirma yra atsakingas už bendros Europos Sąjungos geležinkelių, kelių, vidaus ...

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Jaunimo užimtumo, įtraukumo ir judumo skatinimas Komitetas, be kita ko, dirba mokymo politikos (įskaitant profesines kv...

Vidaus rinka ir vartotojų apsauga

Visapusiškai veikianti bendroji rinka Šis komitetas ES lygmeniu koordinuoja nacionalinės teisės aktus, s...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Visuomenės sveikata

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU...

Susijusi pozicija

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

Related Position Papers

leidiniai 07.07.2021

ELP frakcijos pozicijos dokumentas Europos priežiūros strategija

Visoje Europoje priežiūros gavimas ir teikimas yra nuolatinė daugelio europiečių šird...

leidiniai 20.05.2021

EPP frakcijos pozicijos dokumentas dėl socialinės politikos

Mūsų darbo metodai niekada nebebus tokie patys. Technologinė revoliucija, kurią stebime, sk...

leidiniai 19.05.2021

ELP Frakcijos TRAN komiteto pozicijos dokumentas dėl transporto rūšių

1. Automobilių sektorius Prisitaikant prie skaitmeninio ir ...

leidiniai 01.07.2020

ELP frakcijos pozicijos dokumentas apie Europos sveikatos sąjungą

Linkint kam nors visa ko geriausio gimtadienio ar Naujųjų metų proga, net ir pr...

Kontaktai