Ekonomika, darbo vietos ir aplinka
Euras Valiuta: 5, 10, 20 ir 50 eurų banknotų krūvos [nid:30050]
Parlamento komitetai Ekonomikos ir pinigų politika
3 kietos kepurės stovi ant betoninių grindų
Parlamento komitetai Užimtumas ir socialiniai reikalai
Vyras nuskaito pakuotės brūkšninį kodą
Parlamento komitetai Vidaus rinka ir vartotojų apsauga
Vyras su skrybėle žiūri į išvykimo lentelę stotyje
Parlamento komitetai Transportas ir turizmas
FISC
Pakomitečiai Mokesčiai
Gydytojas, laikantis stetoskopą ir sutelkęs dėmesį į objektą
Pakomitečiai Visuomenės sveikata

Realus poveikis europiečių kasdieniam gyvenimui

Mūsų Ekonomikos, darbo vietų ir aplinkos apsaugos darbo grupė nagrinėja įvairius klausimus, kurie daro poveikį kasdieniam Europos piliečių gyvenimui. Esame įsipareigoję užtikrinti, kad Europos įmonės ir ekonomika išliktų konkurencingos, kartu sprendžiant svarbius klausimus, susijusius su darbo vietų kūrimu, ekonominėmis galimybėmis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Atsižvelgdami į COVID-19 pandemijos poveikį, daugiausia dėmesio skyrėme sveikatai ir siekiame užtikrinti, kad Europa būtų geriau pasirengusi reaguoti į dabartinius ir būsimus sveikatos iššūkius. Taip pat teikiame pirmenybę klausimams, susijusiems su klimato kaita, aplinkos apsauga ir oro kokybe.

Dėl Ukrainoje vykstančio konflikto ypatingą dėmesį skiriame maisto saugai ir rengiame veterinarijos ir kitus atitinkamus teisės aktus, kuriais apsaugome nuo rizikos žmonių sveikatai, pavyzdžiui, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Mūsų darbo grupė taip pat atsakinga už ekonominės ir pinigų sąjungos, kriptoturto reguliavimo, bendrosios skaitmeninės rinkos ir mūsų paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) priežiūrą, taip pat už ES socialinį ramstį.

Žvelgdami į ateitį nustatėme keletą prioritetų, kurie yra labai svarbūs gerinant Europos piliečių gyvenimą. Tai, be kita ko, energijos šaltinių įvairinimas, priklausomybės nuo Kinijos ir Indijos vaistų gamybos srityje mažinimas, kova su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu, biudžeto, skiriamo moksliniams tyrimams ir plėtrai pagal būsimą mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, pramoninės gynybos programos stiprinimas atsižvelgiant į Ukrainoje vykstantį konfliktą.

Esame pasiryžę padaryti realių ir teigiamų pokyčių kasdieniame europiečių gyvenime.

Our position

Europos konkurencingumo didinimas

Tvirtai tikime Europos bendrąja rinka, nes ji yra būtina Europos konkurencingumui didinti. Įgyvendindama skaitmeninę darbotvarkę Europa turi baigti kurti bendrąją paslaugų rinką, kad būtų išnaudotas visas jos, kaip pasaulinės lyderės skaitmeninėje rinkoje, potencialas.

Kartu remiame Europos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą nesukeliant deindustrializacijos. Europa turi didinti savo pramonės konkurencingumą ir kartu vengti pernelyg didelės reglamentavimo naštos įmonėms.

Europa taip pat turi persvarstyti savo energijos tiekimą. Įperkamas, tvarus ir saugus energijos tiekimas yra nepaprastai svarbus Europos ateičiai. Kad tai pasiektume, mums reikia visapusiškesnės Europos energetikos politikos. Siekiant išvengti būsimų energetikos srities sukrėtimų ES ekonomikai, reikėtų paspartinti investicijas (įskaitant investicijas pagal ES ekonomikos gaivinimo planą ir planą „REPowerEU“) į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, energijos vartojimo efektyvumą ir energetikos infrastruktūrą, visų pirma į tarpvalstybinius projektus.

Europai reikia pinigų politikos, kuri užtikrintų kainų stabilumą, nes tai galinga kovos su infliacija priemonė.

Investicijos į ateitį:

Europa turi sukurti MVĮ palankią aplinką, kurioje būtų sudarytos geriausios finansinės ir teisinės sąlygos pradedančiosioms įmonėms. Įmonėms ir mažosioms įmonėms reikia galimybės gauti kreditą panašiomis ir prieinamomis palūkanų normomis, be kita ko, naudojantis šiuolaikinėmis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, rizikos kapitalu, sutelktiniu finansavimu ir projektų obligacijomis, taip pat ES lygmens ir nacionaliniais viešaisiais pirkimais ir finansavimu.

Mes taip pat reikalaujame tokios ES sistemos, kuri sudarytų galimybes bendrovėms daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Pavyzdžiui, daugiametėje finansinėje programoje (DFP) daugiau dėmesio turėtų būti skiriama inovacijoms, investicijoms, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui Europoje. Šiandien Europa turi veikti atsakingai, kad išvengtų pernelyg didelės naštos ateities kartoms.

Parama ateities kartoms

Europos ekonomikoje turi būti laikomasi socialinės rinkos ekonomikos principo, pagal kurį socialinis sąmoningumas derinamas su dinamiškais rinkos principais ir kuris pastaraisiais dešimtmečiais užtikrino aukštą gyvenimo lygį ir socialines ir sveikatos išmokas visiems Europos piliečiams, kuriems jų reikia. Darbo vietos, ekonomikos augimas ir verslas yra trys socialinės rinkos ekonomikos ramsčiai.

ES turi skatinti prevencines priemones, kuriomis būtų remiama ES piliečių sveikata, visų pirma skatinant sveiką gyvenseną. Reikia veiksmingų bendrų ES pastangų, kad būtų sumažinta finansinė ir socialinė našta, susijusi su neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu.