committee

Teisės reikalai

Europos teisės saugojimas ir europiečių teisių apsauga

Kitos jos pareigos apima Parlamento narių statutą ir Tarnybos nuostatus, kuriuose, be kita ko, aptariamos privilegijos ir imunitetai, taip pat Parlamento narių įgaliojimų tikrinimas. Komitetas taip pat priima priemones, susijusias su teisminiu ir administraciniu bendradarbiavimu civilinėse bylose, sprendžia atsakomybės už aplinkos apsaugą ir sankcijų už nusikaltimus aplinkai klausimus ir užtikrina Europos Parlamento teisių ir prerogatyvų apsaugą teisiniu požiūriu.

Kalbant apie intelektinę nuosavybę, komitetas deda daug pastangų, kad ES prekių ženklų taisyklių, komercinių paslapčių ir autorių teisių ateities pakeitimai atitiktų Europos įmonių ir piliečių poreikius. Kalbant apie bendrovių teisę, svarbiausias komiteto prioritetas - užtikrinti, kad naujos nemokumo taisyklės būtų patikimos, o nauji pasiūlymai dėl vieno nario uždarųjų akcinių bendrovių remia vis didėjantį Europos MVĮ skaičių.

Tuo pat metu komitetas ir toliau daug dėmesio skiria piliečiams, šeimoms ir įmonėms, nes netrukus bus persvarstoma tarptautinė privatinė teisė, susijusi su santuokos ir tėvų pareigų klausimais (įskaitant vaikų grobimą), ir ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Galiausiai, komitetas padeda Parlamentui suformuoti nuomonę daugeliu labai techninių klausimų, susijusių su teisės aktais, nacionalinių parlamentų indėliu ir Parlamento interesų gynimu teisme.

Teisybė su svarstyklėmis, užrištomis akimis

Kitas susijęs turinys

3 / 3