committee

Teisės reikalai

Europos teisės ir piliečių teisių apsauga

Komitetas užsiima įvairia veikla, be kita ko, susijusia su Parlamento narių statutu ir Pareigūnų tarnybos nuostatais, kuriuose nustatytos privilegijos ir imunitetai, taip pat tikrina Parlamento narių įgaliojimus ir kt. Taip pat komitetas imasi priemonių, siekdamas vystyti teisminį ir administracinį bendradarbiavimą civilinės teisės klausimais, sprendžia atsakomybės už žalą aplinkai ir sankcijų už nusikaltimus aplinkai klausimus ir teisiniu požiūriu saugo Europos Parlamento teises ir prerogatyvas.

Komitetas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad Europos įmonės nebūtų pernelyg apkrautos biurokratizmu, kai kalbama apie išsamaus patikrinimo ir įmonių nefinansinės atskaitomybės prievoles. Kalbant apie dirbtinio intelekto reguliavimą, komiteto pagrindinis tikslas – užtikrinti į žmogų orientuotą požiūrį ir atidžiai išnagrinėti atsakomybės klausimus.

Komitetas daugiausia dėmesio skiria piliečiams, šeimoms ir įmonėms tarptautinės privatinės teisės klausimais, susijusiais su santuoka, tėvų pareigomis ir globos teisėmis (įskaitant vaikų grobimo atvejus) ir ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūromis.

Komitetas taip pat padeda Parlamentui rengti nuomonę techniniais teisės aktų klausimais ir gina Parlamento interesus teisme.

Apibendrinant, komitetas saugo Europos teisę, skatina įmonių kūrimą ir technologines inovacijas, taip pat saugo Europos Sąjungos piliečių interesus bei teises.

Teisybė su svarstyklėmis, užrištomis akimis

Kitas susijęs turinys