committee

Biudžeto kontrolė

Didesnė ekonominė nauda už mokesčių mokėtojų pinigus

Vienas iš svarbiausių komiteto prioritetų – užtikrinti, kad ES biudžetas būtų vykdomas veiksmingai ir skaidriai. Suprantame, kaip svarbu veiksmingai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir laikomės šios atsakomybės taikydami metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kuri apima sukčiavimo ir pažeidimų vykdant biudžetą nustatymą ir siūlymą imtis tokių atvejų prevencijos ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos priemonių.

Mes, ELP frakcija, tikime veiklos rezultatais grindžiamu požiūriu į biudžeto sudarymą, kuris padeda užtikrinti didžiausią ekonominę naudą už mokesčių mokėtojų pinigus. Toks požiūris padeda įgyvendinti ES politiką bei prioritetus ir sudaro sąlygas reaguoti į krizes. Atidžiai stebime ekonomikos gaivinimo fondo lėšų paskirstymą, kad lėšos galutiniams paramos gavėjams būtų išmokėtos laiku ir skaidriai.

Siekdami dar labiau padidinti atskaitomybę, pasisakome už tvirtesnes paskatas, kuriomis valstybės narės būtų skatinamos veiksmingai ir nuosekliai naudoti ES lėšas, taip pat už supaprastintą biudžeto sistemą, kuri apimtų lankstumą, stebėseną ir vertinimą. Pirmenybę teikiame ir pragmatiškam biudžeto sudarymui bei pajamų ir išlaidų ryšio stiprinimui.

Teisinė valstybė yra labai svarbi siekiant užtikrinti patikimą ir skaidrų ES finansavimo naudojimą. ELP frakcija pasisako už stiprias demokratines institucijas ir už sąlygų režimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad ES lėšos nepatektų į korupcijos tinklų ir oligarchinių struktūrų rankas. Nustatydami aiškią teisinės valstybės ir ES lėšų naudojimo sąsają, galime apsaugoti ES biudžetą ir užtikrinti, kad jis būtų naudojamas atidžiai atsižvelgiant į ES piliečių interesus.

Ant geltonos Europos vėliavos žvaigždės yra euro moneta

Kitas susijęs turinys