Privatumas

 


Svarbus teisinis pranešimas

Šioje interneto svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės ribojimo, ir autorių teisių bei asmens duomenų apsaugos taisyklės.


Atsakomybės ribojimas

PPE frakcija tvarko šią interneto svetainę siekdama suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie frakcijos iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką apskritai. Siekiame informaciją pateikti laiku ir tikslią. Pasistengsime ištaisyti visas pastebėtas klaidas, apie kurias būsime informuoti.
Tačiau frakcija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų, susijusių su šioje interneto svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti;
 • nebūtinai išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
 • kartais susieta su išorės interneto svetainėmis, kurių frakcijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias frakcija neprisiima jokios atsakomybės;
 • nelaikytina specialisto ar teisininko konsultacija (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su atitinkamu specialistu).

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad internete pateiktas dokumentas nebūtinai visiškai atitinka oficialiai patvirtinto teksto redakciją. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie yra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių kliūčių būtų kuo mažiau. Vis dėlto tam tikri mūsų interneto svetainėje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatuose, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime garantuoti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar kaip nors kitaip jo nepaveiks. PPE frakcija neprisiima jokios atsakomybės už su tuo susijusius nesklandumus, kylančius naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis su ja susietomis išorės interneto svetainėmis.

Apskritai PPE frakcija neatsako už jokias techninio pobūdžio problemas, kurios gali trikdyti interneto svetainės duomenų perdavimą.

PPE frakcija pasilieka teisę keisti, laikinai ar visam laikui nutraukti visos svetainės arba jos dalies veiklą iš anksto nepranešusi ir neatlygindama žalos.

Nei jūs, nei trečiosios šalys jokiomis aplinkybėmis negali laikyti PPE frakcijos atsakinga už bet kokius interneto svetainės pakeitimus, taip pat jos veiklos nutraukimą, sustabdymą ar panaikinimą.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei apriboti frakcijos atsakomybės, kai pažeidžiami taikomoje nacionalinėje teisėje nustatyti reikalavimai, nei panaikinti jos atsakomybės už pagal tos teisės principus reglamentuojamus klausimus.


Autorių teisės

© PPE frakcija, 2012-2027

Visas šioje interneto svetainėje publikuojamas tekstas ir daugialypės terpės (garso, vaizdo, programinės įrangos, etc.) informacija yra PPE frakcijos intelektinė nuosavybė arba informacija, kuriai skelbti frakcija įsigijo teises ir (arba) dėl jų susitarė. Taigi visi tekstai, nuotraukos, vaizdo įrašai, faktai, skelbimai, logotipai, prekių ženklai ir kiti šioje svetainėje pateikiami elementai yra išimtinio naudojimo, juos saugo prekių ženklų teisė ir (arba) autorių teisės ir (arba) kitos galiojančios intelektinei nuosavybei taikytinos nuostatos.

Atgaminti leidžiama, jei nurodomas šaltinis, išskyrus atvejus, kai nurodyta, kad atgaminti draudžiama.

Informaciją, ypač daugialypės terpės, būtina atgaminti pradinės formos, jos negalima redaguoti ar kitaip keisti bei naudoti kitokiems, negu buvo iš pradžių numatyta, tikslams. Už bet kokį neteisėtą visos interneto svetainės ar jos dalies naudojimą (piratavimą, klastojimą ir t. t.) gali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn.

Jeigu prieš atgaminant ar panaudojant tekstinę ar daugialypės terpės (garso, vaizdo, programinės įrangos ir t. t.) informaciją turi būti gautas leidimas, tokiu leidimu panaikinamas minėtasis bendras leidimas ir aiškiai apibrėžiami bet kokie panaudojimo ribojimai.


Asmens duomenų apsauga

PPE frakcija yra įsipareigojusi gerbti naudotojų privatumą. Privatumo politika grindžiama: 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma PPE frakcijos interneto svetainių grupei.

Nors daugumoje iš šių interneto svetainių galite naršyti nepateikdami jokios asmeninės informacijos, kai kuriais atvejais, norint gauti užsisakytas elektronines paslaugas, reikia nurodyti asmens duomenis.

Interneto svetainėse, kuriose reikalaujama pateikti asmeninę informaciją, su ja elgiamasi pagal minėto reglamento nuostatas. Išsamesnė informacija apie jūsų duomenų panaudojimą užsakius elektronines paslaugas bus nurodyta toliau, o kai kuriais atvejais papildoma informacija pateikiama pačiose interneto svetainėse.

Pagal minėtąsias nuostatas:

 • prieš suteikdamas konkrečią elektroninę paslaugą, duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei užtikrina, kad teikiant konkrečią elektroninę paslaugą būtų laikomasi privatumo politikos;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir pataria duomenų valdytojams, kaip vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma visų institucijų priežiūros institucija (žr. reglamento 41–45 straipsnius).


PPE frakcijos interneto svetainių grupėje yra saitų su trečiųjų šalių interneto svetainėmis. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame susipažinti su jų duomenų apsaugos taisyklėmis.


Kas yra elektroninė paslauga?

PPE grupės interneto svetainėse elektroninė paslauga yra paslauga arba šaltinis internete, skirtas pagerinti piliečių bei verslo įmonių ir mūsų europinės frakcijos bendravimą.

Šiuo metu siūlome informacines paslaugas, suteikiančias piliečiams, žiniasklaidai, įmonėms, vyriausybėms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims galimybę paprastai ir greitai gauti informacijos – PPE frakcijos politika ir veikla dėl to taps skaidresnė ir suprantamesnė. Pavyzdžiui, siūlome naujienlaiškio paslaugą ir galimybę išsisaugoti pageidaujamų kontaktų sąrašą; tam reikia susikurti asmeninę paskyrą.


Mūsų privatumo taisyklių aprašyme pateikiama tokia informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia, kokiam tikslui ir kokiomis techninėmis priemonėmis informacija renkama; PPE frakcija renka tik tiek asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai užduočiai atlikti; informacija nenaudojama pakartotinai ar kitam tikslui;
 • kam informacija atskleidžiama. PPE frakcija atskleidžia informaciją trečiosioms šalims tik tuomet, jeigu tai būtina norint pasiekti pirmiau nurodytą tikslą (arba tikslus) ir tik pirmiau minėtų kategorijų gavėjams. PPE frakcija neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite patikrinti savo suteiktą informaciją, jos tikslumą, o prireikus ją pataisyti. būdamas duomenų apsaugos teisės subjektas, turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui nurodydami pagrįstas teisines priežastis, išskyrus atvejus, kai informacija renkama laikantis teisinių įsipareigojimų arba kai ji yra reikalinga sutarčiai, kurios šalis esate, įvykdyti arba turi būti panaudota tam tikslui, kuriam jūs nedviprasmiškai pritarėte;
 • kokį laikotarpį saugomi jūsų duomenys. PPE frakcija saugo duomenis tik tiek, kiek reikia užduočiai, dėl kurios jie buvo surinkti ar tvarkomi, atlikti;
 • kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo panaudojimo ar neleistinos prieigos prie jos;
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar nusiskundimų;
 • kada PPE frakcija gali pasinaudoti jūsų asmens duomenimis, kad galėtų susisiekti su jumis;
 • slapukų naudojimas PPE frakcijos svetainėje ir kaip galite šių slapukų atsisakyti.


Kokią informacija apie jus renkame, kodėl ir kaip?

Kai užsisakote mūsų naujienlaiškį ar norite išsisaugoti savo PPE frakcijos kontaktų sąrašą, siūlome mūsų interneto svetainėje susikurti asmeninę paskyrą. Kad galėtume ją sukurti, prašome nurodyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti pranešimus ir kuriuo naudositės kaip prisijungimo vardu. Šį e. pašto adresą saugome savo naujienlaiškių duomenų bazėje ir naudojame pranešimams apie naujienas siųsti. Jūsų bus prašoma įvesti slaptažodį, kuris bus šifruojamas. Taip pat turėsite įvesti savo vardą, pavardę, pageidaujamą naujienlaiškių kalbą ir nurodyti, ar esate žiniasklaidos atstovas. Naudojame šią informaciją tam, kad galėtume kreiptis į jus vardu ir kad žinotume, kuria kalba jums siųsti pageidaujamas naujienas, kai jos būna išverstos į kelias kalbas. Jei nurodote, kad esate žiniasklaidos atstovas, retkarčiais taip pat galite gauti kvietimus į spaudos konferencijas.

Savo naujienlaiškių paraiškomis naudojamės siųsdami jums užsisakytą informaciją, o jūsų duomenys saugomi vidaus duomenų bazėje, kuria naudotis galime tik mes. Taip pat galime jūsų prašyti įrašyti papildomą informaciją, pvz., nurodyti vardą ir pavardę, savo organizacijos pavadinimą, šalį ir pažymėti, ar esate žiniasklaidos specialistas. Ši informacija saugoma, tačiau nenaudojama. Galime atsižvelgti į ją, kad geriau įvertintume, kokia informacija gali būti svarbi mūsų naujienų prenumeratoriams ir kad galėtume ją siųsti savo naujienlaiškiuose.

Statistikos duomenims apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine rinkti, įskaitant informaciją apie tai, iš kokių valstybių yra mūsų svetainės lankytojai, naudojamės programa „Google Analytics“. Tai darome siekdami išnagrinėti ir patobulinti savo interneto svetainę ir teikiamas paslaugas. Tačiau nerenkame informacijos apie išsamius IP adresus.

Taip pat galime naudotis visais jūsų nurodytais duomenimis atsakydami į jūsų tiek telefonu, tiek e. paštu pateiktas užklausas.


Kam atskleidžiame informaciją apie jus?

PPE frakcija atskleidžia informaciją trečiosioms šalims, tik jeigu tai būtina norint pasiekti pirmiau nurodytą tikslą (arba tikslus) ir tik pirmiau minėtų kategorijų asmenims. PPE frakcija neatskleidžia jūsų asmeninių duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.


Kaip galite patikrinti savo suteiktą informaciją, o prireikus ją taisyti ar keisti?

Bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio paslaugos, paspaudę bet kurio naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą "Atsisakyti".

Norėdami pakeisti savo duomenis, redaguoti nustatymus ar sužinoti, kokią informaciją esame surinkę, galite prisijungti prie savo paskyros mūsų interneto svetainėje. Jei kilo klausimų, prašome kreiptis į mus eppgroup@europarl.europa.eu.


Kokį laikotarpį saugomi jūsų duomenys?

Jūsų duomenis saugome tik tol, kol pageidaujate gauti mūsų paslaugas arba tol, kol atsakome į jūsų užklausą. Jums atsisakius paslaugos, šie duomenys bus ištrinti iš mūsų duomenų bazių. Jei pageidausite, taip pat sunaikinsime duomenis, kurie buvo pateikti atsakymui į užklausą gauti.


Kokių saugumo priemonių imamės jūsų informacijai apsaugoti?

Jūsų duomenys laikomi saugioje duomenų bazėje. PPE frakcijos interneto serveriai yra apsaugoti įmonės užkardos, be to, duomenų bazės saugumą užtikrina konkretus prisijungimo vardas ir slaptažodis.


Kada galime pasinaudoti jūsų duomenimis, norėdami susisiekti su jumis?

Pasinaudosime jūsų duomenimis kaskart kai siųsime jums jūsų užsisakytą naujienlaiškį. Taip pat naudosime jūsų duomenis atsakyti į jūsų pateiktą užklausą.


Kaip naudojame slapukus?

Slapukus naudojame siekdami išsaugoti jūsų nustatymus (pvz., kalbos pasirinkimas ekrane), kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba jungiatės prie savo paskyros (pvz., kai jungdamiesi prie savo paskyros pažymite „Prisimink mane“) ir kai mūsų to paprašote.


Kas yra slapukas?

Slapukas – tai nedidelis duomenų kiekis, kurį dažnai sudaro unikalus identifikavimo kodas, atsiunčiamas iš interneto svetainės kompiuterio į jūsų kompiuterio ar mobiliojo telefono (toliau – „įrenginys“) naršyklę ir saugomas jūsų įrenginio standžiajame diske. Kiekviena interneto svetainė gali atsiųsti savo slapuką į jūsų naršyklę, jei jūsų naršyklės parinktys leidžia tai daryti, tačiau konfidencialumo sumetimais jūsų naršyklė leidžia interneto svetainei pasiekti tik tuos slapukus, kuriuos ji jau buvo jums atsiuntusi, bet ne kitų svetainių jums atsiųstus slapukus. Daugelis interneto svetainių tai daro, kai vartotojas jose apsilanko, kad galėtų stebėti interneto informacijos srautus.


„Analytics“ slapukai:

Drupal.xxx

Šie slapukai naudojami tik pateikimo tikslais

pnst

Šis slapukas naudojamas norint padėti valdyti jūsų prenumeratą ir jis neturi jokios asmeninės informacijos

__utmx and _gax

Šiuos slapukus „Google Analytics“ naudoja tam, kad padėtų mums sužinoti, kada lankotės mūsų svetainėje, kaip jūs bendraujate su mumis ir kokį turinį žiūrite, kad galėtume patobulinti savo svetainę atsižvelgiant į jūsų poreikius.

 

Ką darome su jūsų atsiųstais elektroniniais laiškais?

Kai kuriuose PPE frakcijos interneto svetainės puslapiuose yra mygtukas „Contact“, kuris aktyvuoja puslapį su adresato elektroninio pašto adresu. Jei paspaudžiate šio elektroninio pašto adresą, aktyvuojama jūsų elektroninio pašto programinė įranga, skatinanti jus siųsti komentarus į specialią veikiančią pašto dėžutę.

Kai siunčiate tokį laišką, kaupiami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie perduoda jūsų elektroninį laišką kitai tarnybai.

Jei turite klausimų dėl savo elektroninio laiško ir asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami pateikite juos savo laiške.


Į ką kreiptis papildomos informacijos?

Prašome kreiptis elektroniniu paštu epp-internet@europarl.europa.eu

 

PPE frakcijos privatumo taisyklių pakeitimai

Šios privatumo taisyklės gali būti periodiškai atnaujinamos, todėl galbūt norėsite patikrinti jas kaskart prieš teikdami PPE frakcijai asmeninę informaciją. Naujausių pakeitimų data bus nurodyta šiame puslapyje. Jei nepritariate šiems pakeitimams, prašome nebesinaudoti PPE frakcijos interneto svetaine ir nebeteikti PPE frakcijai savo asmeninės informacijos. Jei privatumo taisyklėse bus esminių pakeitimų, apie juos informuosime interneto svetainėje patalpindami pastebimą pranešimą.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 10 24.