Žvilgsnis už Europos ribų

Mūsų Išorės politikos darbo grupė daro įtaką Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikai. Ji rengia ataskaitas apie tai, kaip naudojamos Europos Sąjungos lėšos, ir teikia paramą Europos Parlamentui priimant sprendimus dėl tarptautinių susitarimų. Ši darbo grupė, skatindama ir aktyviai siekdama sukurti Europos gynybos sąjungą ir liberalizuoti vizų režimą, vadovavo ES pastangoms užtikrinti ES išorės sienų apsaugą. Vakarų Balkanai taip pat yra mūsų prioritetinė sritis. Norime, kad jie taptų ES dalimi, skatindami reformas, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir garantuoti nepriklausomą teismų sistemą.

Pirmininkas

Our position

Tikroji pasaulinė lyderė

Kad ES taptų pasauline lydere užsienio politikos klausimais, ji turi ir toliau stiprinti savo gebėjimą kalbėti vienu balsu bei vieningą balsavimą pakeisti balsavimu kvalifikuota balsų dauguma užsienio reikalų klausimais.

Mes tvirtai tikime, kad Europa turi ir toliau aktyviai remti žmogaus teises, demokratiją ir pagrindinius ES principus visose ES politikos srityse, turinčiose išorės dimensiją, tokiose, kaip migracija, saugumas, kova su terorizmu, plėtra ir prekyba.

Europa turėtų toliau stiprinti savo saugumą ir siekti tikros gynybos sąjungos. Mes taip pat turime teikti pirmenybę energetiniam saugumui Europoje ir užkirsti kelią energijos naudojimui kaip politiniam įrankiui.

Transatlantinė partnerystė - ilgalaikis po Antrojo pasaulinio karo taikos ramstis, grindžiamas bendromis vertybėmis ir interesais - per trumpą laiką susidūrė su daugybe iššūkių, tačiau ilgalaikiai pagrindai išlieka tvirti ir bendradarbiavimas tarp ES ir JAV, kaip panašiai mąstančių partnerių, išlieka stiprus. Kaip ir atvira ir daugiašalė laisvos ir sąžiningos prekybos sistema.

Mes norime, kad ES tęstų savo įsipareigojimą iki 2030 m. likviduoti didžiulį skurdą ir išliktų pagrindine pasaulio paramos vystymuisi teikėja. ES, skirdama pagalbą, turi teikti pirmenybę šalims, kurios pasižymi geru valdymu ir pagarba demokratijos principams bei žmogaus teisėms.

Pasaulinė prekyba ir investicijos

Mes siekiame sukurti kuo atviresnę ir sąžiningą pasaulinę prekybos sistemą; tokią, kuri leistų Europai užmegzti politinius ryšius ir kurti naujas darbo vietas savo eksportuojančiose pramonės šakose.

Mes norime, kad Europa ir toliau kurtų laisvos ir sąžiningos prekybos susitarimus, kurie užtikrintų aukštus Europos standartus vartotojų, aplinkos, socialinės apsaugos ir duomenų apsaugos srityse, kaip susitarimai su Kanada ar Japonija. Šie susitarimai tai galimybė atverti rinkas, paskatinti augimą, sumažinti skurdą ir kurti naujas galimybes europiečiams.

Mūsų saugi kaimynystė

ES turi toliau kurti konkrečiai Europos kaimynystės šalims pritaikytas partnerystes, remdamasi "daugiau už daugiau" principu ir stiprinti šiose valstybėse demokratinius procesus bei teisinės valstybės principus. Mes taip pat privalome padėti stabilizuoti šiuos regionus ir priartinti juos prie Europos ir atlaikyti nuolatines Rusijos pastangas destabilizuoti mūsų kaimynus ir atkurti savo įtaką buvusiose sovietinėse valstybėse.

Plėtra buvo viena iš ES sėkmės istorijų. Turėtume ir toliau kiekvieną šalį kandidatę vertinti pagal jos nuopelnus, atkreipdami dėmesį į tai, kaip ji laikosi Kopenhagos kriterijų ir kokios yra ES integracijos galimybės, kurias ji turi stiprinti.

Mes laikomės Salonikų įsipareigojimų, ypač Pietryčių Europoje, kur norime sukurti tinkamas sąlygas plėtrai.