committee

Saugumas ir gynyba

Stabilumo ES kaimyninėse šalyse užtikrinimas

Saugumo ir gynybos pakomitetis atlieka itin svarbų vaidmenį remdamas Užsienio reikalų komitetą bendros užsienio ir saugumo politikos ir Europos saugumo ir gynybos politikos klausimais. Jo pirminė atsakomybė yra užtikrinti subjektų, priimančių sprendimus dėl saugumo ir gynybos, atskaitomybę ir prisidėti išlaikant taiką ir stabilumą Balkanuose, Šiaurės Kaukaze, Afrikoje bei Artimuosiuose Rytuose.

Šis pakomitetis daugiausia dėmesio skiria kariniams ir gynybos klausimams ir siekia glaudesnio bendradarbiavimo bei didesnės koordinacijos tarp ES valstybių tam, kad būtų pasiekti bendri saugumo tikslai.

Stipresnės Europos gynybos sąjungos rėmimas

ELP frakcija tebėra pasiryžusi stiprinti Europos piliečių saugumą, ragindama užtikrinti tarp ES valstybių narių geresnį bendradarbiavimą bei koordinaciją gynybos klausimais. Manome, kad būsima Europos gynybos sąjunga geriausiai užtikrintų skubius ir ryžtingus veiksmus, jeigu iškiltų grėsmė saugumui.

Skatinome kurti Europos gynybos sąjungą, kurioje valstybės narės strategiškai derintų savo veiklą ir bendrai sutartų dėl grėsmių, kad galėtų plėtoti bendrus informuotumo apie padėtį pajėgumus. ELP frakcija primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares padidinti savo gynybinius pajėgumus ir imtis konkrečių veiksmų siekiant sukurti tikrą Europos gynybos sąjungą. Šiuo tikslu parengėme būsimo šios sąjungos veikimo projektą ir toliau skatiname rengti gaires, kuriose būtų nustatyti realistiški praktiniai jos įsteigimo etapai. Taip pat užtikrinome 500 mln. eurų ES finansavimą bendriems moksliniams tyrimams ir plėtrai, kiek tai susiję su gynybos srities tyrimais.

Rankos, laikančios ginklą, stambiu planu

Kitas susijęs turinys

Uniformos
news
Skaityti daugiau

2 / 2