committee

Saugumas ir gynyba

Stabilumo ES kaimyninėse šalyse palaikymas

Iš esmės šis pakomitetis padeda Užsienio reikalų komitetui klausimais, susijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika bei Europos saugumo ir gynybos politika. Jis atsako už tai, kad saugumo ir gynybos srities sprendimus priimantys asmenys būtų atskaitingi. Jis taip pat remia ES veiksmus palaikant taiką ir stabilumą Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Šis pakomitetis daugiausia dėmesio skiria kariniams ir gynybos klausimams.

Europos gynybos sąjungos kūrimo skatinimas

ELP frakcija nuolat ragina ES institucijas ir valstybes nares vykdyti įsipareigojimus didinti Europos piliečių saugumą. Manome, kad ES valstybės narės turi pasinaudoti sinergijos poveikiu, kurį lemia tvirtesnis bendradarbiavimas gynybos srityje ir geresnis jos klausimų koordinavimas. Juk norėdami užtikrinti taiką turime būti pasirengę veikti greitai, tvirtai ir ryžtingai, o tai geriausiai galėsime padaryti būsimoje Europos gynybos sąjungoje.

Labai skatinome kurti Europos gynybos sąjungą, kurioje valstybės narės strategiškai derintų savo veiklą ir bendrai sutartų dėl grėsmių, kad galėtų plėtoti bendrus informuotumo apie padėtį pajėgumus. Parengėme būsimo šios sąjungos veikimo projektą ir toliau skatiname rengti gaires, kuriose būtų nustatyti realistiški praktiniai jos įsteigimo etapai. Taip pat užtikrinome bendriems gynybos srities moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP) skirtą 500 mln. EUR ES finansavimą.

Recent activities