committee

Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika

Europos Sąjungos parengimas kitai inovacijų bangai

Komitetas taip pat atsakingas už mokslinių tyrimų politiką, įskaitant mokslinių tyrimų rezultatų plėtrą ir panaudojimą. Jis sprendžia klausimus dėl su energetikos politika susijusių priemonių, įskaitant transeuropinio energetikos tinklo infrastruktūros kūrimą, ir dėl priemonių, skirtų informacinei visuomenei ir informacinėms technologijoms, įskaitant transeuropinio telekomunikacijų tinklo infrastruktūros kūrimą.

Siekiant, kad Europos Sąjunga taptų pasauliniu mastu konkurencinga, novatoriška ir į piliečius orientuota bendrąja skaitmenine rinka, būtina skaitmeninti Europos Sąjungos pramonę. Daugiausia dėmesio skiriame užtikrinti, kad vykdant ES politiką Europos Sąjungą būtų galima tinkamai parengti kitai skaitmeninių inovacijų bangai.

Mūsų MVĮ grupė užtikrina, kad ES politika būtų skatinamos MVĮ nustatant, kokią neproporcingą naštą ir biurokratinius suvaržymus jos patiria dėl ES taisyklių, ir kovojant su šiais veiksniais. Komitetas taip pat kovoja siekdamas užtikrinti, kad bendroji rinka ir kapitalo rinkų sąjunga būtų naudingos MVĮ, o mokslininkai savo tyrimų rezultatus skelbtų taip, kad MVĮ galėtų jais pasinaudoti.

Pagaliau dedame daug pastangų siekdami užtikrinti, kad ES politika ES valstybėms narėms būtų sudarytos sąlygos visapusiškai pasinaudoti ES bendros energetikos politikos teikiamomis galimybėmis. Visapusiškai pasinaudoti politika yra itin svarbu siekiant garantuoti energijos tiekimą ir užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą – šie veiksniai yra iš esmės svarbūs konkurencingai ekonomikai.

Kitas susijęs turinys