committee

Užsienio reikalai

Santykių su trečiosiomis šalimis stiprinimas

Komitetas atidžiai nagrinėja su žmogaus teisėmis trečiosiose šalyse susijusius klausimus, daro įtaką tam, kaip agentūros ir institucijos naudoja Europos Sąjungos lėšas, ir turi pritarti visiems ES tarptautiniams susitarimams, kad juos būtų galima pasirašyti. Atsižvelgdamas į ES plėtros kontekstą komitetas pradeda ir stebi derybų procesą ir teikia rekomendacijas dėl pritarimo Stojimo sutartims.

Be to, kartu su Žmogaus teisių pakomitečiu ir Vystymosi komitetu jis kasmet skiria Europos Parlamento Sacharovo premiją asmenims ir jų grupėms, savo gyvenimą paskyrusiems žmogaus teisių ir minties laisvės gynimui.

Komitetas atlieka svarbų vaidmenį skatinant, įgyvendinant ir stebint ES užsienio politiką. Vykdydamas kasdienę veiklą, jis teikia pastabas dėl ES užsienio ir saugumo politikos, teikdamas neprivalomus pranešimus ir rezoliucijas, rengia EP pozicijas užsienio politikos klausimais.

Dialogų už Europos sienų koordinavimas

Komitetas taip pat koordinuoja jungtinių parlamentinių ir parlamentinių bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis komitetų bei tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų, įskaitant rinkimų stebėjimo misijas, veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija. Be to, jis reguliariai keičiasi informacija su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Europos Komisijos už išorės reikalus atsakingų tarnybų atstovais ir yra atsakingas už santykius su JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Jis turi du pakomitečius: Žmogaus teisių pakomitetį, jis padeda Užsienio reikalų komitetui klausimais, susijusiais su demokratija, teisine valstybe bei žmogaus teisėmis, ir Saugumo ir gynybos pakomitetį, jis padeda klausimais, susijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika bei Europos saugumo ir gynybos politika.

Recent activities

Kitas susijęs turinys