committee

Vystymasis

ES vystomojo bendradarbiavimo atnaujinimas

Praktikoje šis komitetas yra atsakingas už ES humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo biudžeto priėmimą, taip pat stebėseną, kaip Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba naudoja ES lėšas ir įgyvendina ES politiką šiose srityse.

ELP frakcija yra veiksmingesnės ir į rezultatus orientuotos partnerystės varomoji jėga siekiant padidinti mūsų vystomojo bendradarbiavimo poveikį. Mes reguliariai palaikome politinį dialogą dvišaliu lygmeniu ir su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis bei tarpparlamentiniais forumais, skatindami demokratines vertybes, gerą valdymą ir žmogaus teises besivystančiose šalyse.

ELP frakcija ragina pereiti nuo vis mažiau aktualaus paramos gavėjo mentaliteto prie lygiavertės partnerystės. Šis perėjimas turėtų abiem šalims sudaryti sąlygas ginti savo interesus, taip pat nustatyti bendras bendradarbiavimo sritis, kuriose galime kartu dirbti. Vien per praėjusius metus ELP parengė frakcijos pozicijos dokumentą dėl ES ir Afrikos santykių, kuris paruošia dirvą veiksmingesnei ir abiem šalims naudingai partnerystei.

Abipusiai naudingi strateginiai prioritetai

Mes, kaip ELP frakcija, manome, kad mūsų vystomasis bendradarbiavimas turi būti paremtas strateginiais prioritetais ir bendrais interesais su šalimis partnerėmis. Nesant saugumo, negali būti vykdoma plėtra; todėl remiame glaudesnį ES bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, siekdami didinti saugumą ir stabilumą ir spręsti priverstinio gyventojų perkėlimo klausimus.

Kaip krikščionys demokratai, esame įsitikinę, kad esant tinkamoms sąlygoms kiekvienas žmogus gali prisidėti prie savo gyvenimo kokybės pagerinimo bei prie visos bendruomenės vystymosi. Mūsų vystomasis bendradarbiavimas turėtų suteikti žmonėms galimybes tai padaryti.

Todėl yra privalu siekti suteikti prieigą prie kokybiško švietimo ir profesinio mokymo, taip pat skatinti prekybą, investicijas ir darbo vietų kūrimą, lengvinti tvarų ekonomikos augimą ir mažinti skurdą. ELP frakcija palankiai įvertino strategiją „Global Gateway“, kuria siekiama sutelkti privataus sektoriaus investicijas į infrastruktūrą šalyse partnerėse. Tai turėtų padėti atremti geopolitinę konkurenciją Afrikoje bei atverti prekybos ir investicijų galimybių Europai. Suprantame, kad niekuomet nepakaks tik viešojo finansavimo iš Europos piliečių siekiant išspręsti didžiausias problemas, su kuriomis susiduria mūsų šalys partnerės. Norėdami užtikrinti veiksmingesnį vystomąjį bendradarbiavimą, turime siekti tvirtesnių privačiojo ir viešojo sektorių partnerysčių, sutelkiant privatų sektorių, kad jis skirtų investicijų, kurios prisidėtų prie tvaraus ekonomikos augimo ir sukurtų naudingas situacijas tiek Europai, tiek šalims partnerėms.

Matome, kad vystomasis bendradarbiavimas yra akivaizdžiai būtinas norint pašalinti pagrindines migracijos priežastis ir siekiant reikšmingai sumažinti neteisėtą migraciją į Europą. ES turėtų remti šalis partneres suteikdama galimybes jų piliečiams, o šalys partnerės turėtų pagerinti bendradarbiavimą neteisėtų migrantų grąžinimo ir readmisijos klausimais.

Nuo pat pirmos neteisėtos Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą dienos ELP frakcija nuolat ragino didinti ES humanitarinę pagalbą Ukrainai, teikti maistą, prieglobstį, švietimo paslaugas ir gelbėti nekaltų civilių gyvybes. Be to, ELP frakcija tvirtai ragino spręsti katastrofinį šalutinį Rusijos karo prieš Ukrainą poveikį besivystančioms šalims, ypač dėl maisto stygiaus. Rusija kursto pasaulinę maisto krizę, dėl kurios 49 šalys atsidūrė ties bado riba. ELP frakcija siekė visuotinio ir tvaraus atsako, kurį teikiant lyderiautų ES, kad būtų lengviau pristatyti maisto produktus iš Ukrainos į regionus, susiduriančius su maisto stygiumi, taip pat didinti vietos gamybą šalyse partnerėse bei remti šeimos ūkius.

Burkina Fasas, moteris su mobiliuoju telefonu

Kitas susijęs turinys

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Skaityti daugiau

1 / 1