Karjera

Susipažinkite su įdomiomis galimybėmis siekti vieningesnės Europos Sąjungos pačiame įvykių centre – prisijunkite prie dinamiškos ELP frakcijos!

Imkitės prasmingo darbo, apsupty bendraminčių, kurie, kaip ir jūs, ištikimai siekia Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir Europos politinės integracijos. ELP frakcija yra didžiausia ir įtakingiausia Europos Parlamento frakcija.

Tapkite svarbia mūsų komandos, kurioje kartu dirba atsidavę ir ambicingi specialistai, kad paremtų ELP frakcijai priklausančių Europos Parlamento narių darbą, dalimi. Nesvarbu, ar kaip patarėjas teiksite ekspertinių žinių apie ES politiką, ar skleisite mūsų idėjas komunikacijos kanalais, ar teiksite administracinę paramą, ar prisidėsite prie mūsų vidaus organizacijos žmogiškųjų išteklių, finansų ar IT srityse – jūsų vaidmuo gyvybiškai svarbus.

Prisijunkite prie įvairialypės bendruomenės, atstovaujančios visoms ES valstybėms narėms, ir tapkite vienu iš mūsų maždaug 270 nuolatinių darbuotojų ir sutartininkų. Taip tapsite neatsiejama Europos viešosios tarnybos, kuri prisideda prie šiuolaikinių priemonių, suteikiančių mums galimybę dirbti našiai ir efektyviai, dalimi.

Pasinaudokite galimybe atsidurti Europos politikos priešakyje ir kartu su ELP frakcija atlikti pagrindinį vaidmenį formuojant Europos Sąjungos ateitį!

 

Du darbuotojai, vilkintys darbuotojų marškinėlius, rankose laiko ELP frakcijos balionus Parlamento Atvirų durų dieną

Laisvų darbo vietų sąrašas

Please consult the English version of this page to see all our current vacancies

Mūsų darbuotojus sudaro:

Laikinieji darbuotojai

Dauguma mūsų darbuotojų yra laikinieji darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis, įdarbinami taikant įdarbinimo procedūrą, apimančią egzaminus raštu ir žodžiu. Apie laisvas darbo vietas skelbiama mūsų interneto svetainėje.

Sutartininkai

Frakcijoje yra tam tikras skaičius sutartininkų, dirbančių pagal terminuotos trukmės darbo sutartis. Paprastai šie kolegos įdarbinami iš rezervo sąrašo, sudaryto po atrankos ir pokalbių. Ilgiausia jų sutarties trukmė – šešeri metai.

Pareigūnai

Frakcijos nuolatiniai darbuotojai taip pat gali būti frakciją deleguoti ES institucijų, daugiausia Europos Parlamento, pareigūnai.

Mūsų įdarbinimo procesas

Elektroninė paraiška

Žmogiškųjų išteklių atliekamas tikrinimas

Atrankos komisijos vykdoma atranka

Laikinieji darbuotojai

Trys egzaminai raštu

Pokalbis su atrankos komisija

Rezervo sąrašas

Sutartininkai

Egzaminai

Pokalbis su atrankos komisija

Rezervo sąrašas / darbo pasiūlymas

Dažnai užduodami klausimai

Paprastai, priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, jis gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo pranešimo apie įdarbinimą paskelbimo iki laikinųjų darbuotojų rezervo sąrašo sudarymo, o sutartininkų atveju – du–tris mėnesius.

ELP frakcija užtikrina, kad pareiškėjų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB).

ELP frakcija suteikia lygias galimybes įsidarbinti ir yra įsipareigojusi siekti įvairovės bei kurti įtraukią darbo aplinką. Raginame teikti paraiškas darbo reikalavimus atitinkančius kvalifikuotus asmenis, neatsižvelgiant į jų amžių, rasę, etninę kilmę, religiją ar tikėjimą, negalią, seksualinę tapatybę ar kitas savybes.

Savo iniciatyva teikiamos paraiškos

We believe in the power of unique talents and are constantly seeking for qualified individuals to join our Group! We welcome spontaneous applications from candidates who are ready to make a difference – please send us your Europass CV along with a letter of motivation, and let us explore the possibilities together!

Spontaneous applications can be submitted via this link.