Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

Konkurencingos ir orientuotos į ateitį Europos kūrimas

Mūsų biudžeto ir struktūrinės politikos darbo grupė rengia biudžetą, kuris padės Europai tapti konkurencingesnei ir labiau orientuotai į ateitį, ir skatina veiksmingai ir efektyviai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, kad ES lėšomis būtų pasiekta geriausių rezultatų. ELP frakcijos darbo grupei pavyko pasiekti, kad būtų supaprastintos finansinės ir administracinės taisyklės, tuo palengvinant naštą ūkininkams, MVĮ, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms ir visiems kitiems, kas gauna ES finansavimą.

Mes nuolat rėmėme MVĮ, rengiant šioms įmonėms poveikį darančius teisės aktus ir ypač skirstant biudžeto asignavimus. Pasikeitus taisyklėms Europos ūkininkai galės lengviau gauti ES finansavimą. Mūsų EP nariai rėmė priemones, kuriomis būtų siekiama sustabdyti medaus klastojimą. Mes pritarėme taisyklių sistemai, sudarančiai sąlygas tvariai žvejybai Šiaurės jūroje.

Pirmininkas

Siegfried MUREŞAN

Komitetai, priklausantys šiai darbo grupei

Biudžetas

ES prioritetus atspindintis biudžetas Mūsų biudžeto prioritetai labai aiškūs: didinti konkurencingumą, apsaugoti pažeidžiamuosius, stiprinti ES gynybą ir saugumą,...

Biudžeto kontrolė

Didesnė iš mokesčių mokėtojų surinktų pinigų ekonominė nauda Komitetas yra atsakingas už ES biudžeto įgyvendinimo kontrolę ir turi užtikrinti,...

Regioninė plėtra

Sanglaudos ir ekonominės plėtros skatinimas Be to, komitetas yra atsakingas už kitų ES politikos poveikio ekonominei ir socialinei sanglaudai ver...

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Parama ūkininkams ir maisto apsauga Be veiklos teisėkūros srityje, komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija ir Taryba bei...

Žuvininkystė

Supaprastinta ir tvari žuvininkystė Žuvininkystės politika turi būti suderinta su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų galima užtikrinti ilgalaik...

Susijusi pozicija

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

Related Position Papers

leidiniai 10.09.2020

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl BŽŪP reformos

ELP frakcija nuolat užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į Europos ūkininkų bei mūsų kaimo bendruom...

Kontaktai