Teisės ir vidaus reikalai

Naudojimasis pagrindinėmis teisėmis ir pagarba teisės viršenybei

Mes norime tokios Europos Sąjungos, kurioje piliečiai naudojasi jų pagrindinėmis teisėmis ir kur yra besąlygiškai gerbiama įstatymo viršenybė. Mūsų Teisės ir vidaus reikalų darbo grupė susitelkusi dirba šiuo klausimu. Tarp kitų mums svarbių klausimų - migracija, pilietinės laisvės, lyčių lygybė, švietimas, konstituciniai ir teisės reikalai.

Mūsų frakcija pasiekė išskirtinės pažangos daugelyje sričių pradedant mūsų sienų apsauga, kad europiečiai galėtų ir toliau naudotis keturiomis laisvėmis, baigiant kova su terorizmu ir sukčiavimu bei apsaugos padidinimu nukentėjusiems. Mes atkakliai siekėme Europos sienų ir pakrančių apsaugos (Frontex) sukūrimo, palaikėme visų piliečių, kertančių Europos išorės sieną elektroninę patikrą, kovojome už tai, kad oro linijų kompanijos atskleistų keleivių, skrendančių į Europos Sąjungą, duomenis, visame žemyne patobulinome su terorizmu susijusią teisinę sistemą ir nukirtome išvystytą teroristų finansavimą.

Mes dirbame siekdami vieningo Europietiško požiūrio į imigraciją ir prieglobsčio politiką. Kartu su ekonominiu augimu, reikalingas ir teisinis pagrindas, kuris užtikrintų intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tiek internete, tiek už jo ribų; intelektinės nuosavybės teisių apsauga skaitmeninėje eroje – taip pat svarbus darbotvarkės klausimas.

Pirmininkas

Paulo RANGEL

Komitetai, priklausantys šiai darbo grupei

Konstituciniai reikalai

Prioritetas – piliečiams rūpimi klausimai Komitetas taip pat dirba, siekdamas geresnio Europos politinių partijų ir fondų regl...

Kultūra ir švietimas

Europos žinių ir kultūros stiprinimas Komitetui suteikti gana platūs įgaliojimai – jis sprendžia klausimus, susijusius su audio...

Moterų teisės ir lyčių lygybė

Diskriminacijos dėl lyties panaikinimas Komitetas yra atsakingas už moterų teisių Europos Sąjungoje ir už jos ribų nustatymą, skatini...

Peticijos

Būsimos teisėkūros tobulinimas Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, šis komitetas atsakingas už peticijų tvarkymą ir ryšius su Europos ombudsm...

Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai

Teisių apsauga Europos Sąjungoje ir už jos ribų Į šio komiteto įgaliojimų sritį taip pat patenka...

Programos „Pegasus“ ir lygiaverčių šnipinėjimo programų naudojimas

Tyrimo komitetas programos „Pegasus“ ir lygiaverčių šnipinėjimo program...

Teisės reikalai

Europos Sąjungos teisės ir europiečių teisių apsauga Komitetas taip pat atsakingas už Europos Parlamento narių statutą ir Tarnybos nuostatus, kuriuose, be kita...

Susijusi pozicija

Teisės ir vidaus reikalai

Related Position Papers

No result

Kontaktai