Konkurencingos ir orientuotos į ateitį Europos kūrimas

Mūsų biudžeto ir struktūrinės politikos darbo grupė rengia biudžetą, kuris padės Europai tapti konkurencingesnei ir labiau orientuotai į ateitį, ir skatina veiksmingai ir efektyviai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, kad ES lėšomis būtų pasiekta geriausių rezultatų. ELP frakcijos darbo grupei pavyko pasiekti, kad būtų supaprastintos finansinės ir administracinės taisyklės, tuo palengvinant naštą ūkininkams, MVĮ, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms ir visiems kitiems, kas gauna ES finansavimą.

Mes nuolat rėmėme MVĮ, rengiant šioms įmonėms poveikį darančius teisės aktus ir ypač skirstant biudžeto asignavimus. Pasikeitus taisyklėms Europos ūkininkai galės lengviau gauti ES finansavimą. Mūsų EP nariai rėmė priemones, kuriomis būtų siekiama sustabdyti medaus klastojimą. Mes pritarėme taisyklių sistemai, sudarančiai sąlygas tvariai žvejybai Šiaurės jūroje.

Pirmininkas

Our position

Biudžetinė drausmė ne įgeidis

Socialinei rinkos ekonomikai reikia patikimų viešųjų finansų. Jei Europa nori išlaikyti gerą socialinės apsaugos lygį, mums skubiai reikia fiskalinės sistemos konsolidavimo. Bereikalingų viešųjų išlaidų mažinimas yra sąlyga ekonomikos augimui ir investicijoms skatinti. Kairiųjų politinių frakcijų siūlomi apkarpymai tik kelia didesnę ilgesnio ir gilesnio ekonomikos nuosmukio riziką mūsų ekonomikai. Juk jauni žmonės ir ateities kartos nusipelno gyventi be praeities naštos.

ES biudžetas sudaro mažiau nei 1% Europos BVP 500 milijonų gyventojų. ES biudžetas turėtų būti lankstus, kad Europa galėtų finansuoti savo politiką.

Konkurencingo Europos žemės ūkio išlaikymas

Norint užtikrinti sveiką maistą, ES privalo užtikrinti socialiai gyvybingus, konkurencingus ir aplinką tausojančius žemės ūkio bei žuvininkystės sektorius kartu su teisingu ir sąžiningu ūkininkų ir žvejų apmokėjimu.

Europa taip pat turi kovoti už maisto saugą ir su sukčiavimu maisto produktais, tuo pat metu leidžiant Europos žemės ūkiui būti konkurencingam, ir užtikrinti maisto saugą 500 mln. piliečių. Manome, kad ES turėtų sutelkti lėšas darbo vietų išlaikymui ir kaimo vietovių ekonominiam augimui.

Atskaitingas regioninis finansavimas

Nauja nuosavų išteklių sistema turėtų užtikrinti, kad ES finansavimas būtų skaidresnis, o valstybės narės būtų pilnai atsakingos už efektyvų ES finansavimo valdymą. Maždaug 80% lėšų yra įsisavinamos nacionaliniu lygmeniu, o Europos Komisija jas budriai kontroliuoja.