committee

Zamestnanosť a sociálne veci

Zvyšovanie zamestnanosti, inklúzie a mobility mladých ľudí

Okrem iného sa zaoberá politikou odborného vzdelávania (vrátane odbornej kvalifikácie), voľným pohybom pracovníkov a dôchodcov a diskrimináciou na pracovisku a na trhu práce (okrem diskriminácie na základe pohlavia, ktorá patrí do pôsobnosti Výboru pre práva žien).

Z praktického hľadiska tento výbor uprednostňuje naše opatrenia na podporu zamestnanosti a podnikania mladých ľudí, podporu inkluzívneho trhu práce a podporu mobility pracovníkov.

Urobili sme niekoľko významných krokov vpred. Bojovali sme za zvýšenie európskeho financovania všetkých politík súvisiacich s mládežou, od boja proti nezamestnanosti mladých ľudí až po programy pre mládež (ako je záruka EÚ pre mladých ľudí a Erasmus+).

Investície do vzdelávania a celoživotného vzdelávania považujeme za základné priority, ak chceme mladým Európanom ponúknuť lepšie vyhliadky a vybudovať dynamickejšie, inovatívnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo, a aktívne pracujeme na dosiahnutí týchto cieľov.

Na betónovej podlahe sedia 3 pevné klobúky

Recent activities

iný relevantný obsah