committee

Zaměstnanost a sociální věci

Dovednosti, inkluzeivita a pracovní mobilita

Do kompetence Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) patří otázky rozvoje dovedností, odborného vzdělávání, volného pohybu pracovníků, diskriminace na pracovišti a na trhu práce, ochrany duševního zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cíle, které si skupina ELS v této oblasti stanovila, zahrnují akce na zvyšování zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, rozvoj inkluzivního trhu práce a podpora mobility pracovníků. Naše skupina zde slavila velké úspěchy – například se jí podařilo dosáhnout navýšení finančních prostředků na politiky týkající se mládeže, tedy i na programy, jako Záruka EU pro mladé a Erasmus+.

Pokud jde o Evropský rok dovedností (květen 2023 až květen 2024), skupina ELS jako jeho iniciátor vyzývá k tomu, abychom si kladli vyšší cíle při slaďování pracovních představ a dovedností Evropanů s trhem práce orientovaným na budoucnost, který bude připraven na digitální a ekologickou transformaci naší ekonomiky. Hlavními prioritami jsou proto rozšiřování dovedností, rekvalifikace a celoživotní učení. Protože přitom klademe velký důraz na sociální dialog, bude výsledek výhodný pro všechny zúčastněné strany.

Celkově usilujeme o to, aby pracovní trh a naše sociální ekonomika byly konkurenceschopnější a dynamičtější, ovšem v plném souladu se zásadou subsidiarity.

3 pevné klobouky na betonové podlaze

Další informace

a group of people working in a technical workshop
podcast
Přečtěte si více
Žáci pozorují sebevědomého truhláře, jak v dílně řeže elektrickou pilou
opinion
Přečtěte si více
Skupina mladých lidí tvořících kruh
news
Přečtěte si více
Skupina mladých lidí diskutuje
video
Přečtěte si více