committee

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Oskuste, kaasatuse ja tööjõu liikuvuse edendamine

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) töö hõlmab poliitikat, mis käsitleb oskuste arendamist, kutseõpet, töötajate liikumisvabadust, diskrimineerimiskeeldu töökohal ja tööturul, vaimse tervise kaitset töökohal ning töötervishoidu ja tööohutust.

ERP fraktsiooni eesmärgid selles komisjonis hõlmavad meetmete võtmist noorte tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks ning kaasava tööturu ja töötajate liikuvuse soodustamiseks. Selles vallas on ERP fraktsioon saavutanud suuri võite, näiteks on suurendatud Euroopa rahastamist kõigile noortepoliitika valdkondadele, sealhulgas sellistele programmidele nagu ELi noortegarantii ja programm „Erasmus+“.

Euroopa oskusteaasta (mai 2023 – mai 2024) raames nõuab ERP fraktsioon selle algatajana suuremate eesmärkide seadmist, et viia eurooplaste tööalased püüdlused ja oskused vastavusse tulevikku vaatava tööturuga, mis tuleks toime meie majanduse digi- ja rohepöördega. Seetõttu on täiendõpe, ümberõpe ja elukestev õpe esmatähtsad. Paneme suurt rõhku sotsiaaldialoogile ja otsime lahendust, mis oleks kasulik kõigile osapooltele.

Kokkuvõtvalt oleme teinud tööd konkurentsivõimelisema ja dünaamilisema tööturu ja sotsiaalmajanduse nimel, järgides samal ajal täielikult subsidiaarsuse põhimõtet.

3 kõvakübarat istuvad betoonpõrandal

Recent activities

Muu seotud teave