committee

Заетост и социални въпроси

Насърчаване на младежката заетост, приобщаване и мобилност

Той обхваща, наред с други въпроси, политиката в областта на професионалното обучение (включително професионалната квалификация), свободното движение на работници и пенсионери и дискриминацията на работното място и на пазара на труда (с изключение на дискриминацията, основана на пола, която е от компетентността на Комитета по правата на жените).

На практика този комитет дава приоритет на действията ни за насърчаване на младежката заетост и предприемачеството, за стимулиране на приобщаващ пазар на труда и за насърчаване на мобилността на работниците.

Направихме някои значителни стъпки напред. Борихме се за увеличаване на европейското финансиране за всички политики, свързани с младежта - от борбата с младежката безработица до младежките програми (като гаранцията за младежта на ЕС и "Еразъм+").

Считаме, че инвестициите в образованието и ученето през целия живот са основни приоритети, ако искаме да предложим на младите европейци по-добри перспективи и да изградим по-динамична, иновативна и конкурентоспособна икономика, и работим активно за постигането на тези цели.

3 твърди шапки седят на бетонен под

Recent activities

Друго свързано съдържание