committee

Nodarbinātība un sociālās lietas

Prasmju, iekļaušanās un darbaspēka mobilitātes veicināšana

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) darbs aptver politiku tādās jomās kā prasmju pilnveidošana, profesionālā apmācība, darba ņēmēju brīva pārvietošanās, diskriminācijas novēršana darba vietā un darba tirgū, garīgās veselības aizsardzība darbā, kā arī arodveselība un drošība.

ETP grupas mērķis šajā komitejā ir sekmēt pasākumus, kas veicina jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību , iekļaujošu darba tirgu un darba ņēmēju mobilitāti. Šajā ziņā ETP grupa ir guvusi lielus panākumus, piemēram, tā ir palielinājusi Eiropas finansējumu visām ar jaunatni saistītajām rīcībpolitikām, tostarp tādām programmām kā ES garantija jauniešiem un Erasmus+.

Ņemot vērā Eiropas Prasmju gadu (2023. gada maijs līdz 2024. gada maijs), ETP grupa, šīs iniciatīvas autors, aicina pielikt lielākas pūles, lai eiropiešu profesionālās vēlmes un prasmes atbilstu nākotnē orientētam darba tirgum, kas ir piemērots mūsu ekonomikas digitālajai un zaļajai pārveidei. Tāpēc prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un mūžizglītība ir būtiskas prioritātes. Īpaši uzsverot sociālo dialogu, mēs cenšamies panākt abpusēji izdevīgu situāciju visām iesaistītajām pusēm.

Kopumā mēs esam strādājuši, lai veicinātu konkurētspējīgāku un dinamiskāku darba tirgu un sociālo ekonomiku, vienlaikus pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu.

3 hard hats sit on a concrete floor