committee

Nodarbinātība un sociālās lietas

Stimulēt jauniešu nodarbinātību, iekļaušanu un mobilitāti

Cita starpā tā skata jautājumu par arodmācību politiku (tostarp profesionālajām kvalifikācijām), darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos, kā arī diskrimināciju darba vietā un darba tirgū (izņemot ar dzimumu saistītu vardarbību, kas ietilpst Sieviešu tiesību komitejas kompetencē).

Praktiskā ziņā šī komiteja par prioritāti izvirza mūsu pasākumus, ar ko stimulē jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, sekmē iekļaujošu darba tirgu un veicina darba ņēmēju mobilitāti.

Esam veikuši dažus būtiskus pasākumus. Mēs iestājāmies par to, lai tiktu palielināts Eiropas finansējums visām ar jauniešiem saistītām rīcībpolitikām — sākot no jauniešu bezdarba apkarošanas līdz jauniešu programmām (piemēram, "ES Garantija jauniešiem" un "Erasmus+").

Mēs uzskatām, ka ieguldījums izglītībā un mūžizglītībā ir svarīga prioritāte, ja vēlamies piedāvāt jaunajiem eiropiešiem labākas iespējas nākotnē, kā arī veidot dinamiskāku, novatoriskāku un konkurētspējīgāku ekonomiku, un mēs aktīvi strādājam, lai sasniegtu šo mērķi.