committee

Priemysel, výskum a energetika

Príprava Európy na ďalšiu vlnu inovácií

Je tiež zodpovedná za výskumnú politiku vrátane šírenia a využívania výsledkov výskumu. Zaoberá sa opatreniami súvisiacimi s energetickou politikou vrátane vytvorenia infraštruktúry pre transeurópsku energetickú sieť. A opatrenia týkajúce sa informačnej spoločnosti a informačných technológií vrátane rozvoja infraštruktúry pre transeurópsku telekomunikačnú sieť.

Aby sa Európa mohla vyvinúť v globálne konkurencieschopný, inovatívny a na občanov orientovaný jednotný digitálny trh, musí sa európsky priemysel digitalizovať. Zameriavame sa na to, aby politika EÚ primerane pripravila Európu na ďalšiu vlnu digitálnych inovácií.

Náš okruh MSP zabezpečuje, aby politiky EÚ podporovali MSP tým, že pomenúvajú a bojujú proti neprimeranej záťaži a byrokratickým obmedzeniam, ktoré im pravidlá EÚ ukladajú. Bojuje aj za to, aby jednotný trh a únia kapitálových trhov slúžili MSP, a výskumníci šíria svoje zistenia tak, aby ich MSP mohli využiť.

Napokon sa usilovne snažíme zabezpečiť, aby politiky EÚ umožňovali členským štátom EÚ naplno využívať potenciál spoločnej energetickej politiky EÚ. Úplné využitie tejto politiky je kľúčom k zabezpečeniu dodávok energie, ako aj k zabezpečeniu energetickej účinnosti, ktorá je kľúčom ku konkurencieschopnému hospodárstvu.

Žena v mračnej veste a tvrdej čiapke drží model veternej turbíny

iný relevantný obsah