committee

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Eiropas konkurētspējas veicināšana

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE) aptver daudzas svarīgas Eiropas Savienības politikas jomas. ITRE komiteja ir ETP grupas politiskās darba kārtības augšgalā, jo tā padara mūsu rūpniecību konkurētspējīgāku, attīsta vērienīgu Eiropas pētniecības, inovācijas un kosmosa politiku, nosaka telekomunikāciju regulējumu, veicina digitalizāciju un padara enerģiju ilgtspējīgāku, vienlaikus nodrošinot, ka tā ir droša un pieejama.

ETP grupa cītīgi strādā, lai saglabātu zemu enerģijas cenu līmeni, vienlaikus uzlabojot energoefektivitāti un palielinot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, lai padarītu mūsu energosistēmu ilgtspējīgāku un noturīgāku. Eiropai un tās rūpniecībai jākļūst konkurētspējīgākai un inovatīvākai un jākļūst par patiesu līderi modernajās digitālajās tehnoloģijās. Mums īpaši svarīgi ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Ar mūsu MVU darba grupu cenšamies panākt, lai Eiropas politika neradītu nesamērīgu slogu mazajiem uzņēmumiem, kas ir viens no mūsu ekonomikas patiesajiem mugurkauliem.

A woman in a flourescent vest and hard hat holds a model wind turbine

Cits saistītais saturs