committee

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Sagatavot Eiropu nākamajam inovāciju vilnim

Tāpat komiteja ir atbildīga par pētniecības politiku, tostarp par izpētes rezultātu izplatīšanu un izmantošanu. Tā pievēršas ar enerģētikas politiku saistītiem pasākumiem, tostarp Eiropas energotīkla infrastruktūras izveidei. Turklāt tās uzmanības lokā ir ar informācijas sabiedrību un informācijas tehnoloģiju saistīti pasākumi, tostarp Eiropas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras izstrāde.

Lai Eiropa varētu attīstīties par pasaulē konkurētspējīgu, novatorisku un uz iedzīvotājiem orientētu digitālu vienoto tirgu, Eiropas rūpniecība ir jādigitalizē. Mēs koncentrējamies uz to, lai nodrošinātu, ka ES politika atbilstoši sagatavo Eiropu nākamajam digitālo inovāciju vilnim.

Mūsu MVU grupa nodrošina, ka ES rīcībpolitikas stimulē MVU, jo definē un cīnās pret nesamērīgu slogu un birokrātiskiem ierobežojumiem, ko paredz ES noteikumi. Tāpat tā cīnās par to, lai garantētu, ka vienotais tirgus un kapitāla tirgu savienība kalpo MVU, savukārt zinātnieki izplata savus secinājumus tā, lai MVU varētu tos izmantot.

Visbeidzot, mēs rūpīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka ES rīcībpolitikas ļauj ES dalībvalstīm izmantot visu ES kopējās enerģētikas politikas potenciālu. Tās pilnvērtīga izmantošana ir būtisks priekšnoteikums, lai garantētu energoapgādi un nodrošinātu ekonomikas konkurētspējai būtisko energoefektivitāti.

Cits saistītais saturs