Pracovní pozice

Prozkoumejte vzrušující příležitosti v centru dění za sjednocenější Evropskou unii a připojte se k dynamickému poslaneckému klubu ELS.

Vydejte se na pracovní dráhu přinášející naplnění ve společnosti podobně smýšlejících lidí, kteří se stejně jako vy vášnivě zasazují o podporu růstu Evropské unie a o politickou integraci Evropy. Poslanecký klub ELS zaujímající přední místo v Evropském parlamentu je největším a nejvlivnějším poslaneckým klubem.

Staňte se klíčovou součástí našeho týmu, kde spolupracují zapálení a ambiciózní odborníci a podporují tak poslance Evropského parlamentu z poslaneckého klubu ELS. Ať už přinášíte odborné znalosti o politice EU jako poradce, posilujete naši komunikaci na různých komunikačních kanálech, poskytujete administrativní podporu nebo přispíváte k fungování naší vnitřní organizace v oblasti lidských zdrojů, financí nebo informačních technologií – vaše role je zásadní.

Přidejte se k rozmanité komunitě zastupující všechny členské státy EU jako jeden z našich zhruba 270 stálých a smluvních zaměstnanců. Stanete se nedílnou součástí evropské veřejné správy a přispějete k vypracovávání moderních nástrojů, díky kterým budeme moci pracovat účinněji a efektivněji.

Chopte se příležitosti, staňte na předním místě evropské politiky a plňte stěžejní úlohu při utváření budoucnosti Evropské unie spolu s poslaneckým klubem ELS!

 

2 zaměstnanci v tričkách s nápisem "zaměstnanec" držící balónky na dnech otevřených dvěří Evropského parlamentu

Seznam volných míst

Více na   anglická verze  na této stránce pro zobrazení aktuálních volných pozic

Našimi zaměstnanci jsou:

Dočasní zaměstnanci

Většina našich zaměstnanců je dočasných s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Jsou přijímáni na základě výběrového řízení, jehož součástí jsou písemné i ústní zkoušky. Volná místa na tyto pozice jsou zveřejněna na našich webových stránkách.

Smluvní zaměstnanci

Poslanecký klub má řadu smluvních zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou. Tito kolegové jsou zpravidla vybíráni z rezervního seznamu sestaveného po proběhnutí výběrového řízení a pohovorů. Maximální doba trvání jejich smlouvy je šest let.

Úředníci

Mezi stálé zaměstnance poslaneckého klubu patří i úředníci EU z jednotlivých orgánů, především z Evropského parlamentu, kteří byli do poslaneckého klubu vysláni.

Our Recruitment Process

Přihláška online

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer

FAQ

Obecně v závislosti na počtu obdržených přihlášek to může trvat až tři měsíce od zveřejnění oznámení o náboru až po zařazení na rezervní seznam v případě dočasných zaměstnanců a dva až tři měsíce v případě smluvních zaměstnanců.

Poslanecký klub ELS zajišťuje, aby byly osobní údaje uchazečů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, především pokud jde o jejich důvěrnou povahu a bezpečnost, a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Poslanecký klub ELS je zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti, zavazuje se podporovat rozmanitost a vytvořit inkluzivní pracovní prostředí. S potěšením přijímáme přihlášky kvalifikovaných osob, které splňují požadavky na danou pozici, a to bez ohledu na věk, rasu, etnický původ, vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální identitu nebo jakékoliv jiné charakteristiky.