Кариера

Разгледайте вълнуващите възможности за работа в динамичната група на ЕНП и допринесете за по обединен Европейски съюз.

Направете първата стъпка към пълноценна кариера, заобиколени от хора със сходни възгледи, които споделят вашата страст за растежа на Европейския съюз и се застъпват за политическата интеграция в Европа. Групата на ЕНП, която заема челна позиция в Европейския парламент, е неговата най-голяма и най влиятелна политическа група.

Станете ключова част от нашия екип, в който отдадени и амбициозни специалисти си сътрудничат, за да подкрепят членовете на Европейския парламент от групата на ЕНП. Независимо дали ще бъдете съветник, който притежава експертни познания в сферата на политиките на ЕС или ще разпространявате нашите послания чрез комуникационните ни канали, дали ще осигурявате административна подкрепа или ще допринасяте за вътрешната ни организация в областта на човешките ресурси, финансите или информационните технологии – вашата роля е от жизненоважно значение.

Станете един от нашите приблизително 270 постоянни и договорно наети служители и се присъединете към многообразна общност, представляваща всички държави – членки на ЕС. Бъдете неразделна част от европейската публична служба и допринасяйте за развитието на модерните инструменти, благодарение на които работим по-ефикасно и по-ефективно.

Възползвайте се от възможността да бъдете на преден план в европейската политика и да играете ключова роля в оформянето на бъдещето на Европейския съюз с групата на ЕНП!

 

Служители на Групата на ЕНП държат балони с логото на Групата в Ден на отворените врати на ЕП

Нашият персонал включва:

Служители на постоянен договор

По-голямата част от нашия персонал са служители с договори за неопределен период, наети чрез процедура за подбор, включваща писмени и устни изпити. Публикуваме свободни работни места за тези позиции по-долу.

Служители на временен договор

Групата има и някои договорно наети служители. Като общо правило, тези колеги се наемат от резервен списък, изготвен след подробни интервюта пред селекционна комисия. Максималната продължителност на тези договори е шест години.

Други служители

Наред с постоянния персонал има и малък брой служители от институциите на ЕС, предимно от Европейския парламент, които са назначени в нашата Група.

Нашата процедура за набиране на персонал

Онлайн кандидатура

Проверка от страна на „Човешки ресурси“

Решение на комисията за подбор

Срочно наети служители

Три писмени изпита

Интервю с комисията за подбор

Списък с резерви

Договорно наети служители

Изпити

Интервю с комисията за подбор

Списък с резерви/ предложение за работа

Често задавани въпроси

В общия случай, в зависимост от броя на получените кандидатури и считано от публикуването на обявлението за наемане на работа до изготвянето на списъка с резерви, процедурата може да отнеме до три месеца за срочно наетите служители и от два до три месеца за договорно наетите служители.

Групата на ЕНП гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват съобразно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Групата на ЕНП е работодател, който зачита принципа на равните възможности и се ангажира с многообразието и създаването на приобщаваща работна среда. Насърчаваме всички квалифицирани лица, които отговарят на изискванията за работа, да подадат кандидатура, независимо от възраст, раса, етнически произход, религия или убеждения, увреждане, сексуална идентичност или друга характеристика.