122194
PRIORITY

Solidaarsus: Euroopa, mis toob inimesed kokku

Me näeme Euroopat, kus valitseb uuendatud solidaarsuse vaim oma rahvaste vahel ja mis viib selle visiooni oma piiridest kaugemale. Me tahame Euroopat, mis hoolib kõigist ja kaitseb meie ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid. Meie ainulaadne EPP lähenemisviis ühendab konkurentsivõime ja majanduslike võimaluste poole püüdlemise tugeva sotsiaalse solidaarsuse ja vastutustundega. Solidaarsus ei ole takistus, vaid majanduskasvu mootor: kumbki ei ole võimalik ilma teiseta. Me usume Euroopasse, mis töötab koos, kaasab kõiki, pakub parimaid tingimusi perekonna kasvatamiseks, loob töökohti, annab noortele, naistele ja peredele rohkem võimalusi ning tagab ettevõtlusele parima võimaliku töökeskkonna, nõudes samas kõigilt oma õiglase panuse. Me tahame Euroopat, mis muudab erinevad huvid sildadeks ja konfliktid solidaarsuseks.

Solidaarsus: Euroopa, mis toob inimesed kokku

Kaitsmine

 • Meie Euroopa sotsiaalmudel, nagu see on määratletud Euroopa sotsiaalsete õiguste sambas, mis kaitseb meie sotsiaalset turumajandust, finantsstabiilsust ja toimivat heaoluriiki, mis kaasneb demograafiliste muutustega ja mis seob majanduskasvu sotsiaalse solidaarsusega.
 • Meie ühiskonna kõige haavatavamad inimesed ja nende eest hoolitsevad inimesed saavad teavet Euroopa hooldusstrateegia kohta, et toetada hooldajat ja tagada, et nende eest, kes saavad hooldust või vajavad toetust, oleks tagatud parim võimalik hoolitsemine.
 • Õiglus meie liidus koos õiglase digitaalse ühtse turuga, kus Euroopa tarbijatest kasu saavad tehnoloogiagigandid maksavad oma osa digimaksuga, mida kasutatakse Euroopa omavahendite osana.
 • Meie laste tervis: kõigil peab olema juurdepääs parimatele ravimeetoditele ja kvaliteetsetele ravimitele, sõltumata sellest, kus nad Euroopas elavad. Me tahame anda meie teadlastele võimaluse luua kõige tõhusamad ravimeetodid, tagades õiged stiimulid harva kasutatavate ja pediaatriliste ravimite väljatöötamiseks, luues selleks tõelise Euroopa pediaatriliste kliiniliste uuringute võrgustiku (European Paediatric Clinical Trials Network). Koostöös saame päästa laste elusid.
 • Meie noorte ja laste tulevik, kehtestades kõigi ELi õigusaktide jaoks "noorte ja laste testi", et tagada Euroopa õigusaktides noorte huvide ja laste õiguste austamine ning meie kõige nooremate kodanike heaolu edendamine.
 • Euroopa puuetunnistusega, mis pärast heakskiitmist tunnustab puuetunnistust ühtse Euroopa määratlusega, tagades puuetega inimestele võrdsed õigused kogu ELis.

Luuakse

 • Uus põlvkondadevahelise õigluse pakt, mis hõlmab kõigi ELi õigusaktide noorte ja eakate kontrollimist. Me tahame kaitsta meie eakaid ja toetada tervislikku vananemist, et eakad jääksid aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks, andes samal ajal meie noortele võimaluse helgeks tulevikuks. Eakate heaolu tagamiseks tahame luua tõhustatud võrgustikke ja uuenduslikke struktuure, mis pakuvad parimat hooldust, kuid võitlevad ka sotsiaalse tõrjutuse vastu.
 • Ühisalgatus demograafilise poliitika jaoks ühiste suuniste kaudu, millega toetatakse liikmesriike, et võidelda ajude äravoolu vastu ja tuua ajud tagasi koju, keskendudes noortele ja tööjõupuuduse vastu võitlemisele.
 • ELi vaimse tervise tegevuskava, et tagada, et kõik Euroopa kodanikud oleksid teadlikud ja saaksid kasutada psühholoogilist abi, eriti praegusel raskel ajal.
 • Tõeline kodanikukaitse liidu jõud, mis on seotud strateegiliste toidu-, ravimi- ja meditsiinivarude varudega, et solidaarsuse vaimus ennetada katastroofe liikmesriikides ja aidata neile vastu astuda. Selles raamistikus tahame luua Euroopa tuletõrjeüksuse, mida saab kiiresti aktiveerida, kui mõni liikmesriik vajab abi.
 • Uued ELi omavahendid, et rahastada järgmisi suuri Euroopa projekte ja tagada, et taastamisfondi tagasimaksed ei tooks kaasa kärpeid ELi programmides ja ei langeks meie noortele. Ainult tugeva ja paindliku ELi eelarvega saame toetada inimeste vajadusi ja kohaneda praeguste ja tulevaste väljakutsetega.
 • Täielikult Euroopa postiteenused, mis piiravad kogu Euroopa tarnekulusid. Kodanike ja meie ettevõtete jaoks peaks olema sama lihtne saata pakki mis tahes ELi liikmesriiki kui riiklikul tasandil.

Tugevdamine

 • Meie töötajate õigused digiajastul koos Euroopa digitaalturu töötajate garantiiga, et tugevdada meie heaoluriike, anda ametiühingutele rohkem mõjuvõimu ja tagada kvaliteetsed töökohad kogu Euroopas.
 • Euroopa võitlus töötuse vastu, tuginedes COVID-19 pandeemia õppetundidele ja valmisolekule reaktiveerida SURE sarnase kriisi korral. Samuti Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tugevdamine ümberasustatud töötajate jaoks.
 • Euroopa peredele poliitikameetmetega, mis aitavad noortel paaridel alustada oma elu koos, võimaldavad vanematel leida õige tasakaalu oma tööalase karjääri ja perekondlike kohustuste vahel taskukohaste lastehoiuteenuste abil ning tagavad, et lapsed veedavad piisavalt kvaliteetset aega oma vanematega.
 • Solidaarsus kliima üleminekul, laiendades õiglase ülemineku fondi, et aidata meie piirkondadel toetada kodanikke vajalike investeeringute tegemisel oma kodu isoleerimisse, transpordivahendite muutmisse ja tarbimisharjumuste muutmisse.
 • Euroopa ühtekuuluvuspoliitika: ei tohiks olla esimese ja teise klassi kodanikke. Seega tahame ELi eelarve kaudu tugevdada piirkondlikke investeeringuid, et vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust. Samuti tahame edendada Euroopa maapiirkondade kava.
 • Meie ühine Euroopa varjupaigasüsteem (CEAS), mis hõlmab suuremat õiglast vastutuse jagamist ELi liikmesriikide vahel, eelkõige seoses varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtmise ja ümberjaotamisega, et leevendada survet esmase sisenemise riikide poolt.
 • Meie partnerlus Aafrika kontinendiga koos vastastikku kasuliku ELi-Aafrika strateegiaga , et edendada kaubandust, investeeringuid ja töökohtade loomist, vastata keskkonnaprobleemidele, tagada toiduga kindlustatus, tegeleda rände algpõhjustega, tagada abi tõhusus ning soodustada püsivat rahu ja julgeolekut.