122194
PRIORITY

Solidariteit: Een Europa dat mensen samenbrengt

Wij willen een Europa met een hernieuwde geest van solidariteit tussen zijn bevolking, dat deze visie over de grenzen heen verspreidt. We willen een Europa dat al zijn burgers onder zijn hoede neemt en de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermt. In onze unieke EVP-aanpak combineren we het streven naar concurrentievermogen en economische kansen met een sterk gevoel van maatschappelijke solidariteit en verantwoordelijkheid. Solidariteit is geen obstakel, maar een motor voor groei: geen van beide is mogelijk zonder de andere. Wij geloven in een Europa dat samenwerkt, niemand uitsluit, de beste voorwaarden biedt voor het opvoeden van een gezin, banen creëert, jongeren, vrouwen en gezinnen weerbaarder maakt, en een zo goed mogelijke werkomgeving voor het bedrijfsleven biedt, waarbij iedereen wordt gevraagd een eerlijke bijdrage te leveren. We willen een Europa dat verschillende belangen omzet in bruggen en conflicten in solidariteit.

Solidariteit: Een Europa dat mensen samenbrengt

Beschermen

 • Ons Europees sociaal model, zoals gedefinieerd in de Europese pijler van sociale rechten, met behoud van onze sociale markteconomie, financiële stabiliteit en een goed functionerende welvaartsstaat die inspeelt op demografische veranderingen en economische groei koppelt aan sociale solidariteit.
 • De meest kwetsbaren in onze samenleving, onder meer door erop toezien dat degenen die voor hen zorgen, kunnen bouwen op een Europese zorgstrategie, die zowel als doel heeft om mantelzorgers te ondersteunen als om te waarborgen dat degenen die zorg ontvangen of hulp nodig hebben de beste ondersteuning krijgen.
 • Billijkheid in onze Unie met een eerlijke digitale eengemaakte markt, waar technologiegiganten die van Europese consumenten profiteren, ook hun aandeel betalen met een digitale belasting, die moet worden gebruikt voor de eigen middelen van Europa.
 • De gezondheid van kinderen: alle kinderen moeten toegang hebben tot de beste behandelingen en geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit, waar in Europa zij ook wonen. Wij willen onze onderzoekers in staat stellen de meest doeltreffende behandelingen tot stand te brengen en de juiste stimulansen bieden voor de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen door een echt Europees netwerk voor klinische proeven voor pediatrische doeleinden op te zetten. Door de handen ineen te slaan kunnen we het leven van kinderen redden.
 • De toekomst van jongeren en kinderen, door alle EU-wetgeving te toetsen op de geschiktheid voor jongeren en kinderen, om ervoor te zorgen dat de belangen van jongeren en de rechten van kinderen in de Europese wetgeving worden geëerbiedigd en het welzijn van onze jongste burgers door deze wetgeving wordt bevorderd.
 • Met de Europese gehandicaptenkaart, waarmee, zodra deze is goedgekeurd, de gehandicaptenstatus zal worden erkend op basis van een gemeenschappelijke Europese definitie, met als doel gelijke rechten te bieden aan personen met een handicap in de hele EU.

Creëren

 • Een nieuw pact voor intergenerationele rechtvaardigheid, met inbegrip van een geschiktheidscontrole voor jongeren en ouderen van alle EU-wetgeving. We willen onze ouderen beschermen en gezond ouder worden ondersteunen, zodat senioren actief deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving, en tegelijkertijd onze jongeren kansen bieden voor de toekomst. Om het welzijn van ouderen te waarborgen, willen we betere netwerken en innovatieve structuren opzetten die de beste zorg bieden, maar ook sociale uitsluiting tegengaan.
 • Een gezamenlijk initiatief voor demografisch beleid door middel van gemeenschappelijke richtsnoeren ter ondersteuning van de lidstaten om braindrain tegen te gaan en hoogopgeleiden weer te doen terugkeren, waarbij de nadruk ligt op jongeren en tekorten aan arbeidskrachten worden aangepakt.
 • Een EU-actieplan voor geestelijke gezondheid om ervoor te zorgen dat alle Europese burgers zich bewust zijn van en gebruik kunnen maken van psychologische ondersteuning, met name in de moeilijke tijden waarin we leven.
 • Een echte Unie-eenheid voor civiele bescherming, met strategische voorraden van voedsel, geneesmiddelen en medische uitrusting, teneinde rampen in lidstaten in een geest van solidariteit te voorkomen en te helpen aanpakken. In dit kader willen we een operationeel Europees brandweerkorps in het leven roepen, dat snel kan worden ingeschakeld wanneer een lidstaat daar behoefte aan heeft.
 • Nieuwe eigen middelen van de EU, om de volgende grote Europese projecten te financieren en ervoor te zorgen dat de terugbetaling van het herstelfonds niet leidt tot bezuinigingen op EU-programma’s, en ten goede komt aan onze jongeren. Alleen met een robuuste en flexibele EU-begroting kunnen we tegemoetkomen aan de behoeften van mensen en ons aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen.
 • Een volledig Europese postdienst die de verzendkosten in heel Europa beperkt. Voor burgers en onze bedrijven moet het verzenden van pakketjes naar andere EU-lidstaten even gemakkelijk zijn als op nationaal niveau.

Versterken

 • Onze werknemersrechten in het digitale tijdperk, met een Europese werknemersgarantie voor de digitale markt, om onze welvaartsstaten en vakbonden te versterken en hoogwaardige banen in heel Europa te waarborgen.
 • De Europese strijd tegen werkloosheid, door voort te bouwen op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-pandemie en bereid te zijn SURE in een soortgelijke crisis te reactiveren. Ook moeten het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers worden versterkt.
 • Europese gezinnen, met beleid dat jonge koppels helpt om samen een leven te beginnen, ouders in staat stelt het juiste evenwicht te vinden tussen hun carrière en gezinstaken met betaalbare kinderopvang, en ervoor zorgt dat kinderen voldoende tijd doorbrengen met hun ouders.
 • Solidariteit in de klimaattransitie, door het Fonds voor een rechtvaardige transitie uit te breiden om onze regio’s te helpen burgers te ondersteunen bij de nodige investeringen in de isolatie van hun woning en verandering van hun vervoermiddelen en consumptiegewoonten.
 • Het Europees cohesiebeleid: er mag in Europa geen sprake zijn van eerste- en tweederangsburgers. Daarom willen we de regionale investeringen via de EU-begroting opvoeren om economische, sociale en territoriale ongelijkheden weg te werken. We willen ook een Europees plan voor plattelandsgebieden bevorderen.
 • Ons gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS), met een eerlijkere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de EU-lidstaten, met name wat betreft de opvang en herverdeling van asielzoekers en vluchtelingen om de druk op de landen van eerste binnenkomst te verlichten.
 • Ons partnerschap met het Afrikaanse continent, met een voor beide partijen voordelige strategie tussen de EU en Afrika om de handel, investeringen en werkgelegenheid te stimuleren, een antwoord te bieden op de milieuproblematiek, de voedselzekerheid te waarborgen, de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, de efficiëntie van hulp te waarborgen en duurzame vrede en veiligheid te bevorderen.