122194
PRIORITY

Solidarność: Europa, która łączy ludzi

Wyobrażamy sobie Europę z odnowionym duchem solidarności między narodami, która przenosi tę wizję poza swoje granice. Chcemy Europy, która dba o wszystkich i chroni najsłabszych członków naszego społeczeństwa. Nasze unikalne podejście EPL łączy dążenie do konkurencyjności i możliwości gospodarczych z silnym poczuciem solidarności społecznej i odpowiedzialności. Solidarność nie jest przeszkodą, ale motorem wzrostu: jedno nie jest możliwe bez drugiego. Wierzymy w Europę, która współpracuje, obejmuje wszystkich, oferuje najlepsze warunki do zakładania rodziny, tworzy miejsca pracy, wzmacnia naszą młodzież, kobiety i rodziny oraz zapewnia najlepsze możliwe środowisko pracy dla biznesu, jednocześnie prosząc wszystkich o sprawiedliwy wkład. Chcemy Europy, która zamienia różne interesy w mosty, a konflikty w solidarność.

Solidarność: Europa, która łączy ludzi

Chrońmy

 • Nasz europejski model społeczny zdefiniowany w Europejskim filarze praw socjalnych, chroniący naszą społeczną gospodarkę rynkową, stabilność finansową i funkcjonujące państwo opiekuńcze, które towarzyszy zmianom demograficznym i łączy wzrost gospodarczy z solidarnością społeczną.
 • Najsłabszych w naszym społeczeństwie i zapewnijmy, że ci, którzy się nimi opiekują, są informowani dzięki europejskiej strategii w dziedzinie opieki, zarówno w celu wspierania opiekunów, jak i zagwarantowania, że potrzeby tych, którzy otrzymują opiekę lub potrzebują wsparcia, są jak najlepiej zaspokojone.
 • Sprawiedliwość w naszej Unii z uczciwym jednolitym rynkiem cyfrowym, na którym giganci technologiczni, którzy czerpią zyski z europejskich konsumentów, również płacą swój udział w podatku cyfrowym, który ma być wykorzystywany jako część zasobów własnych Europy.
 • Zdrowie naszych dzieci: wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszych metod leczenia i leków najwyższej jakości, bez względu na to, gdzie mieszkają w Europie. Chcemy umożliwić naszym naukowcom tworzenie najskuteczniejszych metod leczenia, zapewniając odpowiednie zachęty do opracowywania leków sierocych i pediatrycznych poprzez stworzenie prawdziwej europejskiej sieci pediatrycznych badań klinicznych. Pracując razem, możemy ratować życie dzieci.
 • Przyszłość naszej młodzieży i dzieci poprzez ustanowienie „testu młodzieży i dzieci” dla całego prawodawstwa UE w celu zapewnienia, że przepisy europejskie respektują interesy młodych ludzi i prawa dzieci, a także promują dobrobyt naszych najmłodszych obywateli.
 • Europejską kartę osoby z niepełnosprawnością, która po zatwierdzeniu będzie uznawać status niepełnosprawności ze wspólną europejską definicją, zapewniając równe prawa osobom z niepełnosprawnościami w całej UE.

Stwórzmy

 • Nowy pakt na rzecz sprawiedliwości międzypokoleniowej, w tym kontrolę wszystkich przepisów UE pod kątem młodzieży i osób starszych. Chcemy chronić nasze osoby starsze i wspierać zdrowe starzenie się, aby seniorzy pozostali aktywnymi członkami społeczeństwa, jednocześnie wzmacniając naszą młodzież, aby miała świetlaną przyszłość. Aby zapewnić dobre samopoczucie seniorów, chcemy stworzyć wzmocnione sieci i innowacyjne struktury, które zapewnią najlepszą opiekę, ale także zwalczą wykluczenie społeczne.
 • Wspólną inicjatywę na rzecz polityki demograficznej poprzez wspólne wytyczne wspierające państwa członkowskie w walce z „drenażem mózgów” i sprowadzaniu osób zdolnych z powrotem do kraju, koncentrując się na młodzieży i zwalczaniu niedoborów siły roboczej.
 • Plan działania UE na rzecz zdrowia psychicznego, aby upewnić się, że wszyscy obywatele Europy są świadomi i są w stanie skorzystać ze wsparcia psychologicznego, zwłaszcza w trudnych czasach, w których żyjemy.
 • Prawdziwe unijne siły ochrony ludności połączone ze strategicznymi rezerwami żywności, leków i sprzętu medycznego, w duchu solidarności, aby zapobiegać i pomagać w obliczu katastrof w państwach członkowskich. W tych ramach chcemy stworzyć europejskie siły operacyjne straży pożarnej, które będą szybko aktywowane, gdy tylko państwo członkowskie znajdzie się w potrzebie.
 • Nowe zasoby własne UE w celu sfinansowania kolejnych dużych projektów europejskich i zapewnienia, że spłata Funduszu Odbudowy nie doprowadzi do cięć w programach UE i ciężar jego spłaty nie spadnie na naszą młodzież. Tylko dzięki solidnemu i elastycznemu budżetowi UE możemy wspierać potrzeby ludzi i być w stanie dostosować się do obecnych i przyszłych wyzwań.
 • W pełni europejskie usługi pocztowe ograniczające koszty dostaw w całej Europie. Dla obywateli i naszych przedsiębiorstw wysłanie paczki do dowolnego państwa członkowskiego UE powinno być równie łatwe, jak na poziomie krajowym.

Wzmocnijmy

 • Nasze prawa pracownicze w erze cyfrowej, z europejską gwarancją pracowniczą dla rynku cyfrowego, w celu wzmocnienia naszych państw opiekuńczych, wzmocnienia pozycji związków zawodowych i zapewnienia wysokiej jakości miejsc pracy w całej Europie.
 • Europejską walkę z bezrobociem poprzez wykorzystanie doświadczeń pandemii COVID-19 i gotowość do reaktywacji SURE w obliczu podobnego kryzysu. Wzmocnienie Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla wysiedlonych pracowników.
 • Europejskie rodziny z polityką, która pomaga młodym parom rozpocząć wspólne życie, umożliwia rodzicom znalezienie właściwej równowagi między karierą zawodową a obowiązkami rodzinnymi dzięki przystępnej cenowo opiece nad dziećmi oraz zapewnia dzieciom wystarczającą ilość czasu spędzanego z rodzicami.
 • Solidarność w transformacji klimatycznej poprzez rozszerzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc naszym regionom wspierać obywateli w realizacji niezbędnych inwestycji w izolację ich domów, zmianę środków transportu i nawyków konsumpcyjnych.
 • Europejską politykę spójności: nie powinno być obywateli pierwszej i drugiej kategorii. Dlatego też chcemy wzmocnić inwestycje regionalne poprzez budżet UE, aby zniwelować różnice gospodarcze, społeczne i terytorialne. Chcemy również promować europejski plan dla obszarów wiejskich.
 • Nasz wspólny europejski system azylowy (CEAS) z bardziej sprawiedliwym podziałem obowiązków między państwami członkowskimi UE, w szczególności w zakresie przyjmowania i redystrybucji osób ubiegających się o azyl i uchodźców w celu złagodzenia presji ze strony państw pierwszego wjazdu.
 • Nasze partnerstwo z kontynentem afrykańskim z obopólnie korzystną strategią UE–Afryka w celu pobudzenia handlu, inwestycji, tworzenia miejsc pracy, sprostania wyzwaniom środowiskowym, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zajęcia się podstawowymi przyczynami migracji, zapewnienia skuteczności pomocy oraz ułatwienia trwałego pokoju i bezpieczeństwa.