122194
PRIORITY

Solidarumas: žmones vienijanti Europa

Mes įsivaizduojame Europą, kurioje atsinaujintų žmonių solidarumo dvasia ir kuri šią viziją perkeltų už savo sienų. Mes siekiame Europos, kurioje visi būtų svarbūs ir kuri apsaugotų mūsų visuomenės pažeidžiamiausias grupes. Mūsų unikalus ELP frakcijos požiūris apjungia konkurencingumo ir ekonominių galimybių siekį ir stiprų socialinio solidarumo ir atsakomybės jausmą. Solidarumas ne sudaro kliūtis, o skatina augimą: vienas nėra įmanomas be kito. Tikime Europa, kuri dirba kartu, įtraukia visus žmones, sudaro geriausias sąlygas kurti šeimą, kuria darbo vietas, suteikia galimybių jaunimui, moterims ir šeimoms, užtikrina kuo geresnę darbo aplinką verslui ir reikalauja, kad kiekvienas įneštų teisingą indėlį. Mes norime Europos, kuri sujungtų skirtingus interesus, o konfliktus paverstų solidarumu.

Solidarumas: žmones vienijanti Europa

Apsaugoti:

 • mūsų Europos socialinį modelį, kaip apibrėžta Europos socialinių teisių ramstyje, užtikrinant mūsų socialinės rinkos ekonomiką, finansinį stabilumą ir veikiančią gerovės valstybę, kuri prisitaiko prie demografinių pokyčių ir ekonomikos augimą sieja su socialiniu solidarumu;
 • pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius ir užtikrinti, kad jais besirūpinantys asmenys būtų informuojami apie Europos priežiūros strategiją, kuria siekiama remti slaugytojus, ir užtikrinti, kad būtų kuo geriau pasirūpinta tais, kurie gauna priežiūrą arba kuriems reikia paramos;
 • sąžiningumą mūsų Sąjungoje sukuriant sąžiningą bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje iš Europos vartotojų pelno gaunančios didžiosios technologijų bendrovės taip pat įneštų savo indėlį mokėdamos skaitmeninį mokestį, kuris būtų naudojamas kaip Europos nuosavų išteklių dalis;
 • mūsų vaikų sveikatą: visi turi turėti prieigą prie geriausio gydymo ir aukščiausios kokybės vaistų, nepaisant to, kurioje Europos dalyje jie gyvena. Mes norime suteikti mokslininkams galimybę kurti veiksmingiausius gydymo būdus, užtikrinti tinkamas paskatas retųjų ir pediatrinių vaistų kūrimui, sukuriant tikrą Europos pediatrinių klinikinių tyrimų tinklą. Dirbdami kartu, galime išgelbėti vaikų gyvybes;
 • mūsų jaunimo ir vaikų ateitį, visus ES teisės aktus patikrinant jaunimo ir vaikų požiūriu siekiant užtikrinti, kad Europos teisės aktuose būtų atsižvelgiama į jaunimo interesus ir vaikų teises bei skatinama mūsų jauniausių piliečių gerovė;
 • pasitelkiant Europos neįgaliojo kortelę, kurią patvirtinus bus pripažįstamas asmens su negalia statusas pagal bendrą europinę apibrėžtį, ir asmenims su negalia bus suteikiamos vienodos teisės visoje ES.

Sukurti:

 • naują paktą dėl kartų tarpusavio teisingumo, įskaitant visų ES teisės aktų patikrinimą jaunimo ir pagyvenusių žmonių požiūriu. Mes norime apsaugoti vyresnio amžiaus asmenis ir remti sveiką senėjimą tam, kad senjorai išliktų aktyvūs visuomenės nariai, ir sykiu suteikti galimybes jaunimui kurti šviesią ateitį. Siekdami užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę, norime sukurti tvirtesnius tinklus ir naujoviškas struktūras, kurios užtikrintų ne tik geriausią priežiūrą, bet ir kovotų su socialine atskirtimi;
 • bendrą demografinės politikos iniciatyvą, kuria, pasitelkus bendras gaires, valstybėms narėms būtų padedama kovoti su protų nutekėjimu ir susigrąžinti protus namo, daugiausia dėmesio skiriant jaunimui ir sprendžiant darbo jėgos trūkumo problemą;
 • ES psichikos sveikatos veiksmų planą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti, kad visi Europos piliečiai žinotų apie psichologinę pagalbą ir galėtų ja pasinaudoti, ypač šiais sunkiais laikais.
 • tikras civilinės saugos sąjungos pajėgas, susietas su strateginiais maisto, vaistų ir medicininės įrangos rezervais, solidariai siekiant užkirsti kelią nelaimėms valstybėse narėse ir padėti jas įveikti. Atsižvelgdami į tai, norime sukurti operatyvines Europos ugniagesių gelbėtojų pajėgas, kurios galėtų greitai reaguoti, kai tik valstybei narei prireikia;
 • naujus ES nuosavus išteklius, iš kurių būtų finansuojami kiti dideli Europos projektai, ir užtikrinti, kad dėl Ekonomikos gaivinimo fondo lėšų grąžinimo nebūtų mažinamos ES programoms skiriamos lėšos ir nenukentėtų mūsų jaunimas. Tik turėdami tvirtą ir lankstų ES biudžetą galėsime patenkinti žmonių poreikius ir prisitaikyti prie dabartinių ir būsimų iššūkių;
 • visiškai europietiškas pašto paslaugas apribojant pristatymo visoje Europoje išlaidas. Piliečiams ir mūsų įmonėms turėtų būti paprasta išsiųsti siuntinį į bet kurią ES valstybę narę, kaip yra ir nacionaliniu lygmeniu.

Stiprinti:

 • mūsų darbuotojų teises skaitmeniniame amžiuje pasitelkiant Europos darbuotojų garantiją skaitmeninei rinkai siekiant sustiprinti mūsų gerovės valstybes, suteikti daugiau galių profesinėms sąjungoms ir užtikrinti kokybiškas darbo vietas visoje Europoje;
 • Europos kovą su nedarbu remiantis COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi ir pasirengiant vėl pasinaudoti SURE priemone panašios krizės atveju. Taip pat reikia stiprinti Europos socialinį fondą ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą atleistiems darbuotojams;
 • Europos šeimų politiką, kuri padėtų jaunoms poroms pradėti bendrą gyvenimą, leistų tėvams rasti tinkamą pusiausvyrą tarp profesinės karjeros ir šeimos pareigų, užtikrinant įperkamą vaikų priežiūrą, ir užtikrintų, kad vaikai praleistų pakankamai kokybiško laiko su tėvais;
 • solidarumą vykdant su klimato kaita susijusią pertvarką, išplečiant Teisingo perėjimo fondą, kuris padėtų mūsų regionams remti piliečius jiems įgyvendinant būtinas investicijas į namų izoliaciją, transporto priemonių pakeitimą ir vartojimo įpročius;
 • Europos sanglaudos politiką: Europoje neturėtų būti pirmos ir antros klasės piliečių. Todėl norime stiprinti regionines investicijas pasitelkus ES biudžetą, kad būtų panaikinti ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai skirtumai. Taip pat norime propaguoti Europos kaimo vietovių planą;
 • mūsų bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS) nustatant sąžiningesnį atsakomybės pasidalijimą tarp ES valstybių narių, visų pirma prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių priėmimo ir perskirstymo srityje, kad būtų sumažintas spaudimas valstybėms, į kurias atvykstama pirmiausia;
 • mūsų partnerystę su Afrikos žemynu parengiant abipusiai naudingą ES ir Afrikos strategiją, kuria būtų siekiama skatinti prekybą, investicijas, darbo vietų kūrimą, spręsti aplinkosaugos problemas, užtikrinti aprūpinimą maistu, šalinti pagrindines migracijos priežastis, užtikrinti pagalbos veiksmingumą ir sudaryti palankesnes sąlygas ilgalaikei taikai ir saugumui.